SFS 2016:327 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

160327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1110) med
instruktion för Bolagsverket;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1110) med instruktion

för Bolagsverket ska ha följande lydelse.

4 §

1

Bolagsverket prövar frågor om

1. tillstånd och dispens enligt särskilda bestämmelser i lag eller annan före-

skrift samt utfärdar bevis och utdrag ur verkets register,

2. ersättning till likvidatorer,
3. huruvida medel eller tillgångar ska tillfalla Allmänna arvsfonden enligt

11 kap. 13 § tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar re-
spektive 25 kap. 42 § och 44 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551),

4. utseende av en god man vid inlösen av minoritetsaktier enligt 22 kap. 8 §

första stycket aktiebolagslagen,

5. utseende av ersättare för en styrelseledamot enligt 8 kap. 16 § aktiebo-

lagslagen,

6. likvidation av sparbanker, medlemsbanker och bankaktiebolag enligt

6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 4 § lagen (1995:1570) om med-
lemsbanker respektive 10 kap. 31 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse,

7. dödande av förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket la-

gen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket är
inskrivningsmyndighet,

8. dödande av förkommet aktiebrev eller annan handling som avses i 4 §

tredje stycket lagen om dödande av förkommen handling,

9. kallelse till stämma enligt 7 kap. 15 § lagen om ekonomiska föreningar,

1 a kap. 32 § lagen om medlemsbanker, 28 § lagen (2004:575) om europa-
bolag, 7 kap. 17 § aktiebolagslagen eller 36 § lagen (2006:595) om europako-
operativ,

10. utseende av revisor enligt 8 kap. 2, 6 eller 9 § lagen om ekonomiska

föreningar eller 9 kap. 9, 9 a, 25 eller 26 § aktiebolagslagen, och

11. utseende av särskild granskare enligt 8 kap. 17 § lagen om ekonomiska

föreningar eller 10 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Senaste lydelse 2013:742.

SFS 2016:327

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:327

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)