SFS 2016:328 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

160328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(2011:257);

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 2, 4, 16 och 27 §§ och 4 kap. 23 och

27 §§ försäkringsrörelseförordningen (2011:257) ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

1

För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av

Bolagsverket avseende ett ömsesidigt försäkringsbolag gäller 2 och 3 §§, 4 §
första stycket och andra stycket 2�6, 5�7 c, 8 a�12, 13 d, 13 e och 14 §§ för-
ordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar, om inte något annat följer
av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

� anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) i 6�

10 §§,

� tillstånd i 11 och 12 §§,
� ändring av bolagsordning i 13 §,
� ledning i 14 §,
� garantikapital i 17�19 §§,
� överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,
� frivillig likvidation i 23 §, och
� avgifter i 24 och 27 §§.

4 §

2

För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av

Bolagsverket avseende en försäkringsförening gäller 2�7 c, 8 a�12, 13 d, 13 e
och 14 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar, om inte något
annat följer av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

� anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) i 6�

10 §§,

� tillstånd i 11 §,
� ändring av stadgar i 13 §,
� ledning i 14 §,
� verksamhetskapital i 20 och 21 §§,
� överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,
� frivillig likvidation i 23 §, och
� avgifter i 24 och 27 §§.

1 Senaste lydelse 2015:707.

2 Senaste lydelse 2015:707.

SFS 2016:328

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:328

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

16 §

I stället för 1 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagsförordningen

(2005:559) samt 4 § andra stycket 4 och 7 b § första stycket 2 förordningen
(1987:978) om ekonomiska föreningar gäller att anmälan för registrering ska
innehålla en försäkran på heder och samvete att revisorn uppfyller de kompe-
tenskrav som anges i 11 kap. 12 §, 12 kap. 43 § eller 13 kap. 18 § försäkrings-
rörelselagen (2010:2043).

27 §

För handläggning och prövning av ansökan enligt lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska avgift betalas till Bolagsverket med följande be-
lopp:

1. undantag enligt 6 kap. 4 och 11 §§ från bosättningskravet för verkstäl-

lande direktör eller styrelseledamot, 475 kronor,

2. tillstånd till minskning av reservfonden enligt 10 kap. 17 §, 900 kronor,
3. likvidation enligt 11 kap. 4 a § tredje stycket, 475 kronor.

4 kap.

23 §

Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett ömsesidigt försäkrings-

bolags bolagsordning innehåller

1. villkor enligt 12 kap. 73 § andra stycket andra meningen försäkrings-

rörelselagen (2010:2043),

2. bestämmelse enligt 7 kap. 47 § första stycket lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar, eller

3. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid viss tid eller under

vissa villkor.

27 §

Det ska antecknas i försäkringsregistret om en försäkringsförenings

stadgar innehåller

1. bestämmelse enligt 7 kap. 47 § första stycket lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar, eller

2. bestämmelse att föreningens verksamhet ska upphöra vid viss tid eller

under vissa villkor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har kommit in till

Bolagsverket före ikraftträdandet och som gäller reservfonden.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)