SFS 2016:329 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

160329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom
ramen för samverkan för bästa skola och för att
stärka utbildningens kvalitet för nyanlända;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvud-

män för grundskolor, grundsärskolor, specialskolor, sameskolor, gymnasie-
skolor och gymnasiesärskolor för insatser som genomförs i enlighet med sär-
skilda överenskommelser inom ramen för Statens skolverks uppdrag om

1. samverkan för bästa skola, eller
2. att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever.
Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag till huvudmän

för grundskolor, grundsärskolor, specialskolor, sameskolor, gymnasieskolor
och gymnasiesärskolor som har särskilt svåra förutsättningar, men som inte
omfattas av sådana överenskommelser som avses i första stycket.

2 §

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår), i den mån det finns

tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli.

3 §

Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

4 §

Med förstelärare och lektor avses i denna förordning detsamma som i 3�

5 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare.

Allmänna förutsättningar för statsbidrag

5 §

Statsbidrag får lämnas till en huvudman för en grundskola, grundsär-

skola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola som
har ingått en sådan särskild överenskommelse med Statens skolverk som
avses i 1 § första stycket och i enlighet med den

1. inrättar karriärsteg för fler lärare än det betalas ut bidrag för enligt för-

ordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriär-
steg för lärare,

2. genomför insatser som möjliggör anställning av särskilt yrkesskickliga

personer i ledande befattning, eller

SFS 2016:329

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:329

3. genomför insatser som medför ökade lönekostnader för särskilt yrkes-

skickliga personer i ledande befattning.

Statsbidrag får också lämnas till en huvudman som avses i 1 § andra

stycket för motsvarande åtgärder som avses i första stycket 1�3.

6 §

Inför varje bidragsår ska Statens skolverk, med utgångspunkt i de behov

som har framkommit, fastställa hur stor del av tillgängliga medel som ska
lämnas i statsbidrag enligt denna förordning för

1. inrättande av karriärsteg,
2. insatser som möjliggör anställning av särskilt yrkesskickliga personer i

ledande befattning, och

3. insatser som medför ökade lönekostnader för särskilt yrkesskickliga per-

soner i ledande befattning.

Statsbidrag till huvudmän som har ingått överenskommelse

Beräkning av statsbidrag för inrättande av karriärsteg

7 §

Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för

varje huvudman som avses i 5 § första stycket 1.

Bidragsramen ska fastställas till summan av bidragsbeloppen för de kar-

riärsteg som huvudmannen har bedömts ha behov av i enlighet med den
överenskommelse som avses i 5 § första stycket 1.

Vid inrättande av karriärsteg enligt en sådan överenskommelse är bidrags-

beloppet per bidragsår 85 000 kronor för en förstelärare och 170 000 kronor
för en lektor. För en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor och som
arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela
bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Särskilda förutsättningar för statsbidrag för inrättande av karriärsteg

8 §

Statsbidrag får lämnas till en huvudman som använder lärare som har

utsetts till förstelärare eller lektor för undervisning i en grundskola, grundsär-
skola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola som
omfattas av en överenskommelse som avses i 5 § första stycket 1, om

1. dessa lärare uppfyller villkoren i 6�10 §§ förordningen (2013:70) om

statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, och

2. villkoren i 9�11 §§ i denna förordning är uppfyllda.

9 §

Huvudmannen ska ha ansökt om högsta möjliga statsbidrag enligt för-

ordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriär-
steg för lärare. Av de förstelärare och lektorer som huvudmannen får bidrag
för enligt den förordningen ska minst samma andel arbeta i skolor som omfat-
tas av en sådan överenskommelse som avses i 5 § första stycket 1 som elev-
erna vid dessa skolor utgör av hela det elevantal hos huvudmannen som låg
till grund för beräkningen av det bidraget.

10 §

För att statsbidrag ska lämnas måste huvudmannen, om inte något

annat följer av andra och tredje styckena, i de skolor som omfattas av de över-
enskommelser som avses i 5 § första stycket 1 ha minst så många förstelärare

background image

3

SFS 2016:329

och lektorer att huvudmannen kan utnyttja hela den bidragsram som är fast-
ställd enligt 7 §.

Till en huvudman som tidigare har fått statsbidrag men som inte längre

uppfyller villkoret i första stycket får högst samma belopp betalas ut i bidrag
som föregående bidragsår.

Om det finns särskilda skäl får Statens skolverk medge att bidrag betalas

till en huvudman även om villkoret i första stycket inte är uppfyllt.

11 §

Huvudmannens förordnande av förstelärare eller lektorer ska föregås

av ett öppet ansökningsförfarande.

Beräkning av statsbidrag för personer i ledande befattning

12 §

Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för

varje huvudman som avses i 5 § första stycket 2 och 3.

Bidragsramen ska fastställas till summan av bidragsbeloppen för de insat-

ser som huvudmannen har bedömts ha behov av i enlighet med den överens-
kommelse som avses i 5 § första stycket 2 eller 3.

Bidragsbeloppet är 170 000 kronor per bidragsår och person. För en person

i ledande befattning som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat i ledande
befattning hela bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Statsbidrag efter rekvisition

13 §

När bidragsramen har fastställts enligt 7 eller 12 § får huvudmannen

rekvirera statsbidrag på de villkor som anges i 20 och 21 §§.

Statsbidrag till huvudmän som inte har ingått någon
överenskommelse

Ansökan om statsbidrag

14 §

Sådana huvudmän som avses i 5 § andra stycket får ansöka hos Statens

skolverk om statsbidrag för motsvarande åtgärder som avses i 5 § första
stycket 1�3.

Särskilda förutsättningar för statsbidrag

15 §

Om tillgängliga medel räcker till tilldelning utöver de fastställda

bidragsramarna enligt 7 och 12 §§ får bidrag lämnas till huvudmän som avses
i 5 § andra stycket och som har ansökt om statsbidrag enligt 14 §.

16 §

Statsbidrag för inrättande av karriärsteg enligt 5 § andra stycket får

lämnas om villkoren i 6�10 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till
skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare och tillämpliga villkor som
anges i 9�11 §§ i denna förordning är uppfyllda.

background image

4

SFS 2016:329

Beslut om och beräkning av statsbidrag för inrättande av karriärsteg

17 §

Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fatta beslut om vilka huvud-

män som får statsbidrag enligt 15 § för inrättande av karriärsteg och fastställa
en bidragsram för var och en av dessa huvudmän.

Bidragsbeloppet är per bidragsår 85 000 kronor för en förstelärare och

170 000 kronor för en lektor. För en lärare som utsetts till förstelärare eller
lektor och som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller
lektor hela bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Beslut om och beräkning av statsbidrag för personer i ledande befattning

18 §

Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fatta beslut om vilka huvud-

män som får statsbidrag enligt 15 § för insatser som

1. möjliggör anställning av särskilt yrkesskickliga personer i ledande

befattning, eller

2. medför ökade lönekostnader för särskilt yrkesskickliga personer i

ledande befattning.

Skolverket ska också fastställa en bidragsram för var och en av de huvud-

män som avses i första stycket.

Bidragsbeloppet är 170 000 kronor per bidragsår och person. För en person

i ledande befattning som arbetar mindre än heltid eller inte har arbetat i
ledande befattning hela bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande
grad.

Urval

19 §

Om det inför det första bidragsåret kommer in fler ansökningar om

statsbidrag enligt 14 § än det finns medel för enligt 15 §, beslutar Statens
skolverk om urval.

Vid efterföljande bidragstillfällen ska Skolverket fördela bidraget i föl-

jande ordning

1. till de huvudmän som föregående bidragsår fått bidrag i enlighet med en

överenskommelse som avses 5 § första stycket,

2. till de huvudmän som inför bidragsåret har ingått en överenskommelse

som avses 5 § första stycket, och

3. till de huvudmän som föregående bidragsår har fått bidrag enligt 17 eller

18 §.

Utbetalning av statsbidrag

20 §

Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger

per bidragsår.

Vid rekvisitionen av statsbidrag för inrättande av karriärsteg ska huvud-

mannen ange vilka lärare som bidrag rekvireras för och intyga att

� villkoren i 9 och 10 §§ är uppfyllda, och
� lärarnas arbetsuppgifter huvudsakligen består av undervisning och upp-

gifter som hör till undervisningen.

21 §

Utöver det som följer av 20 § ska en huvudman som för första gången

rekvirerar statsbidrag för inrättande av karriärsteg för en lärare intyga att

background image

5

SFS 2016:329

� villkoret i 11 § är uppfyllt, och
� villkoren i 7�10 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skol-

huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare är uppfyllda.

Uppföljning

22 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

Huvudmän som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den

uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket.
Huvudmännen ska också lämna de uppgifter som Skolverket begär.

�&terbetalning och återkrav

23 §

En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning

är återbetalningsskyldig om

1. huvudmannen har använt bidraget på annat sätt än som följer av denna

förordning,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter

eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,

3. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller

4. huvudmannen inte lämnar uppgifter som avses i 22 §.
Om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att uppfylla

villkoret i 10 § första stycket, är huvudmannen inte återbetalningsskyldig
trots att villkoret inte har uppfyllts.

24 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 23 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att avstå från

återkrav helt eller delvis.

25 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att avstå

från krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

26 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en skola ska anses ha sär-

skilt svåra förutsättningar enligt 1 § andra stycket, och

2. verkställigheten av denna förordning.

�verklagande

27 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

background image

6

SFS 2016:329

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. Denna förordning träder i kraft den 26 april 2016.
2. När det gäller ansökningar som avser det bidragsår som börjar den 1 juli

2016 ska Statens skolverk senast den 1 augusti 2016 fatta de beslut som avses
i 17 § första stycket och 18 § första och andra styckena.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)