SFS 2016:330 Lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

160330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter,
mätningar och mätdon;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1992:1514) om mått-

enheter, mätningar och mätdon ska införas en ny paragraf, 6 a §, och närmast
före 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Sanktionsavgift

6 a §

En tillverkare, en tillverkares representant, en importör eller en distri-

butör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om en sådan ekonomisk aktör
eller någon som handlar på aktörens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet
har brutit mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 § för att uppfylla
Sveriges internationella överenskommelser.

Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud

eller en underlåtelse att följa ett föreläggande som har förenats med vite.

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39�43 §§

produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 20 april 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:91, bet. 2015/16:NU11, rskr. 2015/16:171.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av
icke-automatiska vågar, i den ursprungliga lydelsen, och Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemssta-
ternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument, i den ur-
sprungliga lydelsen.

SFS 2016:330

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016