SFS 2016:331 Förordning om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

160331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1066) om
måttenheter, mätningar och mätdon;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1993:1066) om mått-

enheter, mätningar och mätdon

2

dels att 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 4, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 7 a, 7 b, 9 och 10 §§, och när-

mast före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Föreskrifterna i denna förordning meddelas till huvudsaklig del för att

uppfylla de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen.

4 §

3

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter

som avser skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, kommunikationer eller
näringsverksamhet och gäller

1. krav på mätningar och mättekniska metoder, eller
2. krav på och kontroll av mätdon.
Styrelsen får även meddela föreskrifter om
1. krav på och kontroll av förpackningsstorlek och kontroll av mängdupp-

gifter på färdigförpackade varor, och

2. krav på och kontroll av elmätare även om de förutsättningar som anges i

2 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon inte är upp-
fyllda.

7 §

4

Tillsyn över att lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mät-

don samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs utövas av

1. Livsmedelsverket och den kommunala nämnd som utövar offentlig kon-

troll när det gäller föreskrifter om färdigförpackade livsmedel, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av
icke-automatiska vågar, i den ursprungliga lydelsen, och Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemssta-
ternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument, i den ur-
sprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse av 2 § 2005:648.

3 Senaste lydelse 1995:188.

4 Senaste lydelse 2006:835.

SFS 2016:331

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:331

2. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, när det gäller föreskrif-

ter i övrigt.

Bestämmelser om sådan tillsyn och om sanktionsavgift finns i 5�6 a §§

lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

7 a §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska i egenskap av

marknadskontrollmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband
med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
utöva marknadskontroll över icke-automatiska vågar och mätinstrument som
omfattas av

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari

2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahål-
lande på marknaden av icke-automatiska vågar, eller

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari

2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahål-
lande på marknaden av mätinstrument.

7 b §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska enligt förordning

(EG) nr 765/2008 i fråga om det marknadskontrollansvar som följer av 7 a §

1. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
2. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20�22 och 23.2, och
3. samarbeta med andra enligt artikel 24.2 och 24.4.

8 §

5

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får besluta om avgifter

för kontroll av mätdon och färdigförpackade varor som omfattas av styrelsens
tillsyn. Avgifterna ska bestämmas så att de täcker kostnaderna för denna till-
syn. Föreskrifter om sådana avgifter meddelas av styrelsen efter samråd med
Ekonomistyrningsverket.

Information och samråd i samband med marknadskontroll

9 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska meddela Europeiska

kommissionen och andra medlemsstater om icke-automatiska vågar och mät-
instrument som inte uppfyller gällande krav, om styrelsen anser att den bris-
tande överensstämmelsen inte bara gäller i Sverige. Meddelandet ska inne-
hålla information om den bristande överensstämmelsen, utvärderingsresultat,
fattade beslut och eventuella synpunkter från den som beslut riktats mot.

Styrelsen ska meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater

om de åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av motsvarande informa-
tion från en annan medlemsstat.

Styrelsen ska även meddela Europeiska kommissionen och andra med-

lemsstater om icke-automatiska vågar och mätinstrument som bedöms utgöra
en risk, trots att de uppfyller gällande krav. Meddelandet ska innehålla alla
tillgängliga uppgifter.

10 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska när så är befogat

och för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en marknadskontroll-
myndighet i en annan medlemsstat har fattat om icke-automatiska vågar eller

5 Senaste lydelse 1998:471.

background image

3

SFS 2016:331

mätinstrument. Styrelsen ska skyndsamt informera Europeiska kommis-
sionen, andra medlemsstater och regeringen om invändningen och skälen för
den.

När Europeiska kommissionen har utvärderat beslut och invändningar mot

beslut, ska styrelsen delta i det samråd som sker mellan kommissionen och
andra medlemsstater. Styrelsen ska även delta i samråd mellan kommissionen
och andra medlemsstater med anledning av icke-automatiska vågar och mät-
instrument som bedöms utgöra en risk, trots att de uppfyller gällande krav.

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016