SFS 2016:335 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

160335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 23 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (1999:1135) om misstanke-

register ska ha följande lydelse.

5 a §

1

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av Tull-

verket i ärenden där en prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande eller
certifikat ska göras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:113.

SFS 2016:335

Utkom från trycket
den 5 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016