SFS 2016:336 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

160336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 23 mars 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 9 kap. 19 a §, 10 kap. 11 §,

11 kap. 9 a § och 12 kap. 9 a §, och närmast före 9 kap. 19 a §, 10 kap. 11 §,
11 kap. 9 a § och 12 kap. 9 a § nya rubriker av följande lydelse.

9 kap.

2 §

Kunskapskrav ska finnas för

� läsförståelse i årskurs 1,
� matematik, svenska och svenska som andraspråk samt gemensamt för

samhällsorienterande ämnen och för naturorienterande ämnen i årskurs 3,

� samtliga ämnen utom moderna språk i årskurs 6, och
� samtliga ämnen i årskurs 9.
Kunskapskraven i årskurs 1 och 3 anger den lägsta godtagbara kunskaps-

nivån för en elev vid slutet av årskursen. Kunskapskraven i årskurs 6 anger
den kunskapsnivå som krävs för ett visst betyg när betyg sätts sista gången
före slutet av årskurs 6. Kunskapskraven i årskurs 9 anger den kunskapsnivå
som krävs för ett visst betyg när ett ämne avslutas.

Bedömningsstöd

19 a §

En huvudman är skyldig att använda sig av bedömningsstöd i årskurs

1 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om bedömningsstöd i

årskurs 1.

10 kap.

Bedömningsstöd

11 §

En huvudman är skyldig att använda sig av bedömningsstöd i årskurs 1

i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om bedömningsstöd i

årskurs 1.

SFS 2016:336

Utkom från trycket
den 5 april 2016

background image

2

SFS 2016:336

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

11 kap.

Bedömningsstöd

9 a §

En huvudman är skyldig att använda sig av bedömningsstöd i

årskurs 1 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om bedömningsstöd i

årskurs 1.

12 kap.

Bedömningsstöd

9 a §

En huvudman är skyldig att använda sig av bedömningsstöd i årskurs

1 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om bedömningsstöd i

årskurs 1.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016 i fråga om 11 kap.

9 a §, den 1 januari 2017 i fråga om 10 kap. 11 § och i övrigt den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)