SFS 2016:337 Lag om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

160337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall;

utfärdad den 23 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om im-

munitet och privilegier i vissa fall

2 i stället för lydelsen enligt lagen

(2013:1174) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Bilaga

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2015/16:77, bet. 2015/16:UbU7, rskr. 2015/16:178.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig internationell

överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

75. European Spallation
Source Eric

Avtal den 21 oktober 2015
mellan Sveriges regering
och European Spallation
Source Eric

SFS 2016:337

Utkom från trycket
den 5 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016