SFS 2016:339 Förordning om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

160339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:519) om
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn
och ungdomar;

utfärdad den 23 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 29�32 §§ förordningen (1994:519) om stats-

bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar ska ha följande
lydelse.

29 §

1

Till stöd för studier i form av distansundervisning kan efter beslut av

Statens skolverk följande slag av ekonomiska förmåner förekomma, nämligen

1. statsbidrag för att tillhandahålla studiematerial åt elever,
2. statsbidrag för andra kostnader i samband med undervisningen, och
3. statsbidrag till den huvudman som anordnar handledning åt elever vid

distansundervisning.

Studiematerial ska vara kostnadsfritt för eleverna om inte Skolverket beslu-

tar att en avgift får tas ut.

30 §

Ekonomiska förmåner enligt 29 § får lämnas för den som

1. uppfyller kraven enligt 3 §,
2. med hänsyn till sin ålder skulle ha varit elev i någon av årskurserna 6�9 i

grundskolan eller i gymnasieskolan, och

3. inte är elev vid en utlandsskola.
De ekonomiska förmånerna får lämnas endast för sådana ämnen som före-

kommer i grundskolan eller i gymnasieskolan i Sverige.

31 §

2

Statsbidrag till kostnader för ekonomiska förmåner som anges i 29 §

första stycket 1 och 2 får lämnas till en huvudman för distansundervisning
som Statens skolverk slutit avtal med om att anordna sådan undervisning.

Skolverket får sluta ett sådant avtal med en huvudman som
1. bedöms ha förutsättningar att bedriva en distansundervisning som inne-

hållsmässigt motsvarar den undervisning som ges inom skolväsendet,

2. bedöms ha förutsättningar att bedriva en distansundervisning som är av

god kvalitet, och

3. tillhandahåller det studiematerial som krävs för distansundervisningen.
En enskild huvudman som Skolverket sluter ett avtal med enligt denna be-

stämmelse får av Skolverket ges tillstånd att vid distansundervisning enligt

1 Senaste lydelse 1998:187.

2 Senaste lydelse 2015:177.

SFS 2016:339

Utkom från trycket
den 5 april 2016

background image

2

SFS 2016:339

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

avtalet sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg, gymnasieexamen
och intyg enligt de bestämmelser som gäller för skolväsendet.

32 §

3

Statsbidrag till kostnader för ekonomiska förmåner som anges i 29 §

första stycket 3 lämnas med ett visst belopp per elev. Bidrag ska lämnas på
grundval av antalet elever den 15 oktober under det föregående bidragsåret.

Regeringen fastställer för varje bidragsår de belopp som ska gälla för

elever vid olika intervall.

Det totala bidraget till en huvudman ska justeras med hänsyn till levnads-

kostnadernas utveckling i det land där handledningen ges. Då ska det index-
system användas som anges i 25 § tredje stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 1995:771.