SFS 2016:340 Förordning om ändring i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

160340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1068) om
elektrisk materiel;

utfärdad den 23 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1993:1068) om elektrisk

materiel

dels att 3, 11 och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 3 a, 3 b, 11 a och 14 a�14 c §§,

av följande lydelse.

3 §

Den som tillverkar, representerar den som tillverkar, importerar, distri-

buerar eller installerar elektrisk materiel ska se till att materielen uppfyller
gällande säkerhetskrav.

3 a §

Den som innehar elektrisk materiel ska se till att den underhålls på ett

godtagbart sätt och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten.

3 b §

Den som använder elektrisk materiel ska försäkra sig om att den är

säker för användning.

11 §

Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om

1. säkerhetskraven för elektrisk materiel, förutsättningarna för att säker-

hetskraven ska anses vara uppfyllda och hur överensstämmelse i övrigt ska
bedömas och verifieras,

2. den information som ska följa med elektrisk materiel och som avser upp-

gifter för identifiering av materielen och uppgifter om tillverkaren och impor-
tören,

3. skadeförebyggande arbete i fråga om elektrisk materiel,
4. åtgärder när det finns anledning att anta att elektrisk materiel inte över-

ensstämmer med de krav som föreskrivs i denna förordning eller i föreskrifter
som har meddelats med stöd av förordningen, och

5. sådana undantag från kraven i denna förordning som är förenliga med

EES-avtalet.

1 Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om har-
monisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som
är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning), i den
ursprungliga lydelsen samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahål-
lande på marknaden av elektrisk utrustning (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:340

Utkom från trycket
den 5 april 2016

background image

2

SFS 2016:340

11 a §

Elsäkerhetsverket får i det enskilda fallet ge en sådan dispens från

kraven i denna förordning som är förenlig med EES-avtalet.

14 a §

Elsäkerhetsverket är marknadskontrollmyndighet enligt Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav
för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produk-
ter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 när det gäller elektrisk
materiel som omfattas av

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari

2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och
säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgiv-
ningar, och

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari

2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahål-
lande på marknaden av elektrisk utrustning.

Elsäkerhetsverket ska vid marknadskontrollen utföra de uppgifter som föl-

jer av artiklarna 18.2, 20�22, 23.2, 24.2 och 24.4 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008.

14 b §

Elsäkerhetsverket ska underrätta Europeiska kommissionen och

andra medlemsstater om

1. elektrisk materiel som inte uppfyller gällande krav, om Elsäkerhetsver-

ket anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller i Sverige, och i
underrättelsen informera om den bristande överensstämmelsen, utvärderings-
resultat, fattade beslut och eventuella synpunkter från den som beslut har rik-
tats mot,

2. de åtgärder som Elsäkerhetsverket har vidtagit med anledning av infor-

mation som en annan medlemsstat har lämnat på ett motsvararande sätt som i
1, och

3. elektrisk materiel som, trots att den uppfyller gällande krav, bedöms ut-

göra en risk, och i underrättelsen lämna alla tillgängliga uppgifter.

14 c §

Elsäkerhetsverket ska

1. när det är befogat, för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en

marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om elektrisk
materiel och skyndsamt informera Europeiska kommissionen, andra med-
lemsstater och regeringen om invändningen och skälen för den, och

2. delta i samråd mellan kommissionen och andra medlemsstater
a

) när Europeiska kommissionen har utvärderat sådana beslut och invänd-

ningar som avses i 1 eller som följer av invändningar från en annan medlems-
stat, eller

b) med anledning av elektrisk materiel som, trots att den uppfyller gällande

krav, bedöms utgöra en risk.

16 §

2

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Endast följande beslut får dock över-
klagas.

1. Elsäkerhetsverkets beslut enligt 12 kap. 5 § första och andra stycket el-

lagen (1987:857),

2 Senaste lydelse SFS 1999:829.

background image

3

SFS 2016:340

2. Elsäkerhetsverkets beslut om ersättning enligt föreskrifter som har med-

delats med stöd av 12 kap. 5 § tredje stycket ellagen, och

3. Elsäkerhetsverkets beslut i ärenden om dispens i det enskilda fallet enligt

11 a §.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016