SFS 2016:342 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

160342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 31 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 11 b § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk

tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.

11 b §

1

Om en patient avviker från rättspsykiatrisk vård ska den som är

säkerhetsansvarig vid sjukvårdsinrättningen, om det inte är uppenbart obe-
hövligt, omedelbart underrätta Polismyndigheten, Socialstyrelsen och, i före-
kommande fall, Kriminalvården, Säkerhetspolisen eller Statens institutions-
styrelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1291.

SFS 2016:342

Utkom från trycket
den 12 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016