SFS 2016:343 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

160343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:687) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 31 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2002:687) om läkemedels-

förmåner m.m. ska ha följande lydelse.

11 §

1

En förskrivning på recept är giltig ett år från utfärdandet om inte för-

skrivaren anger kortare giltighetstid. Det ska framgå av förskrivningen hur
många gånger den får expedieras.

Förskrivningar som avses i 7 och 8 §§ är giltiga ett år från utfärdandet.
Vid varje expedition ska öppenvårdsapotekets namn och dagen för expedi-

tionen anges på förskrivningen. För att varorna ska omfattas av läke-
medelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
eller kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag får förskrivningen expedieras på
nytt först då minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare expe-
dierade mängden läkemedel eller andra varor är avsedd att tillgodose. För-
skrivningen får dock expedieras dessförinnan om det finns särskilda skäl till
detta.

Vid expedition av en förskrivning ska en verifikation upprättas över ut-

lämnandet. Verifikationen ska innehålla uppgifter om vad som har förskrivits
och lämnats ut. �ppenvårdsapoteket får behålla förskrivningen. För-
skrivningen eller en kopia av denna utgör öppenvårdsapotekets verifikation.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:633.

SFS 2016:343

Utkom från trycket
den 12 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016