SFS 2016:344 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

160344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 31 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 a och 10 §§ lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 a §

2

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för fullgörande av de skyldigheter som anges i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den

13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2120, och i genom-
förandeakter enligt samma förordning, och

2. artiklarna 3�5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internet-
anslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande
tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät
och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i
allmänna mobilnät i unionen, i den ursprungliga lydelsen.

Förelägganden och förbud får förenas med vite.

10 §

3

Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska

kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster,
eller mellan en sådan aktör och ett företag som drar nytta av en skyldighet i
fråga om samtrafik eller andra former av tillträde, får en part hänskjuta tvisten
för avgörande av tillsynsmyndigheten, om

1. tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av

föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med
stöd av lagen eller som följer av rättsakter som avses i 1 § andra stycket eller
3 a § första stycket 1, eller

2. tvisten i övrigt rör villkor för samtrafik eller andra former av tillträde.
Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäl-

ler. Beslutet ska meddelas senast fyra månader från det att begäran kom in till
myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens omfatt-
ning eller andra särskilda omständigheter.

1 Prop. 2015/16:92, bet. 2015/16:TU12, rskr. 2015/16:184.

2 Senaste lydelse 2014:211.

3 Senaste lydelse 2014:211.

SFS 2016:344

Utkom från trycket
den 12 april 2016

background image

2

SFS 2016:344

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. Denna lag träder i kraft den 30 april 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om en parts rätt att hänskjuta

en tvist för avgörande av tillsynsmyndigheten om tvisten har samband med
skyldigheter som avser tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)