SFS 2016:345 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

160345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 31 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

2 §

1

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska för Sveriges del fullgöra de uppgifter som den

nationella tillsynsmyndigheten har enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den

13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2120 av den 25

november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om änd-
ring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares
rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i
unionen.

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:48.

SFS 2016:345

Utkom från trycket
den 12 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016