SFS 2016:347 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

160347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 31 mars 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse

dels att nuvarande 5 kap. 2 a § ska betecknas 5 kap. 2 b §,
dels att 5 kap. 2 § och den nya 5 kap. 2 b § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 a §, av följande lydelse.

5 kap.

2 §

1

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 §,
2. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tjänster,

3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut

enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5�7 §§ lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

5. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på soli-

ditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av upp-
gifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet samt riktlinjer
och instruktioner som avses i 6 kap. 1�5 §§ lagen om bank- och finansierings-
rörelse,

6. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser

för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

7. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav

samt om uppdragstagarens redovisning när tjänst tillhandahålls av någon
annan än kreditinstitutet enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansierings-
rörelse,

8. vad en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncernåterhämt-

ningsplan enligt 6 a kap. 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska
innehålla, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,

9. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt

6 b kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla,

10. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 § lagen om bank-

och finansieringsrörelse,

1 Senaste lydelse 2015:1036.

SFS 2016:347

Utkom från trycket
den 12 april 2016

background image

2

SFS 2016:347

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

11. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse

till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran,

12. vilka uppgifter som ska antecknas i förteckningen enligt 8 kap. 6 § la-

gen om bank- och finansieringsrörelse om de avtal som träffats, såväl före den
1 juli 2004 som därefter, med personer eller företag som avses i 8 kap. 5 §
första och andra styckena samma lag,

13. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant en-
ligt 10 kap. 12 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

14. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a §

lagen om bank- och finansieringsrörelse, vad registren ska innehålla och när
kreditinstituten ska ge in registren för olika typer av avtal,

15. vilka upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinsti-

tut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess till-
synsverksamhet,

16. att vissa uppgifter som ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kredit-

institut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess till-
synsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

17. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon

annan att ensam eller i förening med någon annan bevilja kredit till vissa an-
ställda och delegater enligt 3

kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen

(1987:619) eller 6 kap. 7 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlems-
banker, och

18. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansö-

kan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om bank- och finansierings-
rörelse ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till
Finansinspektionen.

2 a §

Innan Finansinspektionen beslutar föreskrifter om amorteringskrav

med stöd av 2 §

5, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna

inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av
1. förslaget till föreskrifter, och
2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget.

2 b §

2

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 16,

ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra
sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:995.