SFS 2016:348 Lag om ändring i brottsbalken

160348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 31 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 14 kap. 7 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

14 kap.

7 §

3

Den som anskaffar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar eller tar

annan liknande befattning med falsk sedel eller falskt mynt som avses i 6 §,
med uppsåt att det förfalskade ska prånglas ut, döms för olovlig befattning
med falska pengar
till fängelse i högst två år.

�r brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
�r brottet grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:83, bet. 2015/16:JuU14, rskr. 2015/16:181.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU av den 15 maj 2014 om
straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersät-
tande av rådets rambeslut 2000/383/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2013:425.

SFS 2016:348

Utkom från trycket
den 12 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016