SFS 2016:349 Förordning om Skogsstyrelsens planering, uppföljning och utvärdering av tillsyn

160349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Skogsstyrelsens planering, uppföljning och
utvärdering av tillsyn;

utfärdad den 31 mars 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller Skogsstyrelsens planering, uppföljning och ut-

värdering av tillsyn enligt skogsvårdslagen (1979:429), lagen (2014:1005) om
virkesmätning och lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror.

I fråga om myndighetens tillsyn över miljöbalken finns bestämmelser i

miljötillsynsförordningen (2011:13).

2 §

Skogsstyrelsen ska göra en utredning om tillsynsbehovet för myndighe-

tens ansvarsområde (behovsutredning). Behovsutredningen ska avse en tid
om tre år. Den ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

3 §

Skogsstyrelsen ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsyns-

plan som omfattar myndighetens ansvarsområde. Planen ska grundas på den
behovsutredning som avses i 2 §.

4 §

Skogsstyrelsen ska i den samlade tillsynsplanen beskriva hur myndighe-

ten har avvägt fördelningen av resurser inom och mellan olika ansvarsområ-
den och hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov som finns.

5 §

Behovsutredningen enligt 2 § och tillsynsplanen enligt 3 § ska beslutas

av den inom myndigheten som beslutar om användningen av myndighetens
resurser.

6 §

Skogsstyrelsen ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksam-

het.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:349

Utkom från trycket
den 19 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016