SFS 2016:350 Förordning om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

160350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försöksverksamhet med anställning under viss
kompletterande utbildning;

utfärdad den 7 april 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med

tidsbegränsade anställningar som lärare i skolväsendet av personer som ge-
nomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en behörig-
hetsgivande lärarexamen och som uppfyller vissa ytterligare krav.

Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 22 b § skollagen (2010:800).

2 §

En huvudman får, med undantag från 2 kap. 13 § skollagen (2010:800),

för en period av högst två år anställa en person som

1. ska bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller flera ämnen

där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare,

2. har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för

en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnen som personen ska be-
driva undervisning i, och

3. genomför en kompletterande pedagogisk utbildning som syftar till att

personen ska uppnå en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnena.

En huvudman får anställa en person enligt första stycket endast om det inte

finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven
i 2 kap. 13 § skollagen.

Anställningstiden får förlängas till tre år, om det finns särskilda skäl.

3 §

Statens skolverk får meddela

1. föreskrifter om vilka ämnen som ska omfattas av försöksverksamheten,

och

2. de ytterligare föreskrifter som behövs för försöksverksamheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas på anställningar som påbörjas från och

med höstterminen 2016 till och med höstterminen 2020.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:350

Utkom från trycket
den 19 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016