SFS 2016:351 Förordning om ändring i förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

160351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:990) med
instruktion för Kommerskollegium;

utfärdad den 7 april 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 9 och 15 §§ förordningen (2012:990) med in-

struktion för Kommerskollegium ska ha följande lydelse.

9 §

2

Myndigheten har följande uppdrag för kontaktpunkter och liknande

funktioner:

1.

fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen

(1994:2029) om tekniska regler, inbegripet att ta emot och bereda anmäl-
ningar och andra meddelanden som hanteras inom ramen för förordningens
anmälningsprocedurer samt ta emot och bereda förslag till europeiska stan-
dardiseringsmandat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering m.m.,

2. bevaka svenska handelsrelaterade intressen inom ramen för de anmäl-

ningsprocedurer som anges ovan,

3. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen

(2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn,

4. samordna berörda myndigheters funktioner inom den gemensamma kon-

taktpunkten enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden samt
även fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen
(2009:1078) om tjänster på den inre marknaden,

5. vara Sveriges SOLVIT-center med uppgift att handlägga hinderfrågor

och andra problem för den fria rörligheten på den inre marknaden inom ramen
för SOLVIT-nätverket,

6. vara nationell samordnare för informationssystemet för den inre markna-

den (IMI), vilket innefattar att registrera och informera svenska myndigheter
om systemet och underlätta kommunikationen mellan myndigheter i Sverige
och andra EU-länder och länder inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom infor-
mationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissio-
nens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen),

7. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med myndighe-

ter inom EES och med Europeiska kommissionen i frågor utanför konsument-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åt-
gärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlig-
het för arbetstagare, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2014:1041.

SFS 2016:351

Utkom från trycket
den 19 april 2016

background image

2

SFS 2016:351

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

förhållanden som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562)
om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

8. vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som en sådan har en-

ligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med
vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsk-
lig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

9. vara behörig myndighet som avses i förordningen (1997:83) om EG:s

förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje-
land,

10. vara kontaktpunkt för relevanta WTO-avtal,
11. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen

(2014:59) om elektroniska vägtullssystem, och

12. vara kontaktpunkt för motsvarande kontaktpunkter i andra medlemssta-

ter samt samordna berörda myndigheters uppgifter i fråga om att främja lika-
behandling av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar enligt artikel
4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014
om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband
med fri rörlighet för arbetstagare, i den ursprungliga lydelsen.

15 §

Myndigheten ska årligen till regeringen rapportera om det samlade

arbetet inom nedan angivna funktioner och göra en analys av hur viktigare
tendenser inom dem kan påverka svenska handelsrelaterade intressen:

1. svenska och utländska anmälningar och reaktioner som skett inom

ramen för anmälningsproceduren enligt Europaparlamentets och rådets direk-
tiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande
beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-
tionssamhällets tjänster,

2. tillämpningen av lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden

och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden avseende
anmälningsproceduren, myndighetssamarbete och elektroniska förfaranden
genom kontaktpunkten för tjänster, och

3. anmälda problem och vidtagna åtgärder inom ramen för SOLVIT

Sverige och andra hinder för den fria rörligheten på EU:s inre marknad.

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)