SFS 2016:352 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

160352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:716) om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el;

utfärdad den 7 april 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:716) om mätning,

beräkning och rapportering av överförd el

1

dels att 8, 17 och 18 §§ ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 18 a och 18 b §§ ska betecknas 17 och 18 §§,
dels att 1, 3, 6, 9, 11�13, 15 och 17 §§ och rubriken närmast före 15 § ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas tio nya paragrafer, 1 a�1 e, 2 a och 6 a�6 d §§, av

följande lydelse.

1 §

2

Med schablonberäkningsområde avses i denna förordning ett område

där den samlade inmatningen och det samlade uttaget av el ska mätas och be-
räknas.

1 a §

Med inmatningspunkt avses i denna förordning den punkt där en

elproduktionsanläggning för in el i

1. ett schablonberäkningsområde, eller
2. en ledning som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stam-

ledning).

1 b §

Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvän-

dare tar ut el för förbrukning.

1 c §

Med gränspunkt avses i denna förordning den punkt där

1. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,
2. ett schablonberäkningsområde ansluter till en ledning med nätkonces-

sion för linje (region- eller stamnät),

3. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har

olika nättariffer ansluter till varandra, eller

4. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje

(region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra.

1 Senaste lydelse av 18 b § 2014:350.

2 Senaste lydelse 2012:511.

SFS 2016:352

Utkom från trycket
den 19 april 2016

background image

2

SFS 2016:352

1 d §

Med förbrukningsprofil avses i denna förordning summan av

1. den totala mängd el som registreras per timme i schablonberäknings-

området för sådan förbrukning i uttagspunkter vars mätvärden rapporteras
månadsvis, och

2. nätförluster.

1 e §

Med andelstal avses i denna förordning den andel av en förbruknings-

profil som belöper på varje elleverantör och balansansvarig.

2 a §

3

Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss

elproduktion finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i förord-
ningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el.

3 §

Affärsverket svenska kraftnät ska fastställa och offentliggöra schablon-

beräkningsområdena.

Ett schablonberäkningsområde
1. får bara omfatta ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område

och ledningar som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett sådant nät, och

2. får inte innehålla elnät som innehas av olika nätkoncessionshavare.

6 §

4

I en inmatningspunkt ska mätning avse överförd el under varje timme

eller det kortare tidsintervall som elproducenten begär.

6 a §

I en uttagspunkt ska mätning som gäller en elanvändare som inte om-

fattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857) avse överförd el under
varje timme eller det kortare tidsintervall som elanvändaren begär.

6 b §

Om en elanvändare som omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen

(1997:857) begär en annan mätning i uttagspunkten än den som nätkonces-
sionshavaren tillämpar, ska nätkoncessionshavaren mäta i enlighet med elan-
vändarens begäran.

6 c §

I fråga om elanvändare som enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen

(1997:857) har ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den över-
förda elen ska mätas varje timme, ska mätning i uttagspunkten göras med
registrering per timme. Mätresultaten för uttagspunkten får rapporteras enligt
9 § 3 eller 15�17 §§.

6 d §

Mätning i en gränspunkt ska avse överförd el under varje timme.

9 §

5

En nätkoncessionshavare ska rapportera resultaten av sina mätningar.

Rapporterna ska visa mätresultaten för varje timme på dygnet och i fråga om

1. inmatningspunkt sändas till
a) den elproducent som matat in el i inmatningspunkten,
b

) den elleverantör som tagit emot elen i inmatningspunkten,

c) Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser en produktionsan-

läggning som kan leverera en effekt om 1 megawatt eller mer, och

3 Tidigare 2 a § upphävd genom 2003:588.

4 Senaste lydelse 2012:511.

5 Senaste lydelse 2015:262.

background image

3

SFS 2016:352

d) kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier, om

mätresultaten avser el som matas in från en produktionsanläggning som har
rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller
som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om
ursprungsgarantier för el,

2. den samlade inmatade produktionen uppdelat per typ av elproduktion,

elleverantör som tar emot elen och balansansvarig sändas till Affärsverket
svenska kraftnät, om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var
och en levererar en effekt som understiger 1 megawatt,

3. uttagspunkt sändas till
a) den berörda elanvändaren, och
b) den elleverantör som levererat el i uttagspunkten,
4. den samlade förbrukningen inom ett schablonberäkningsområde eller

inom ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller
stamnät) uppdelad per typ av elanvändning, elleverantör och balansansvarig
sändas till Affärsverket svenska kraftnät,

5. gränspunkt sändas till den som är nätkoncessionshavare för det angräns-

ande nätet, och

6. samlade flöden i gränspunkter sändas till Affärsverket svenska kraftnät

och avse gränspunkter

a) mellan schablonberäkningsområden,
b) mellan ett schablonberäkningsområde och ledningsnät som omfattas av

nätkoncession för linje (region- eller stamnät), och

c) mellan ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät).

11 §

För varje schablonberäkningsområde ska nätkoncessionshavaren ta

fram förbrukningsprofiler som

1. grundas på de uppgifter som rapporterats enligt 9 § 1 a�c, 2, 4 och 6, och
2. rapporteras till Affärsverket svenska kraftnät samtidigt med rapporte-

ringen av mätresultaten enligt 9 §.

12 §

Affärsverket svenska kraftnät ska offentliggöra förbrukningsprofi-

lerna.

13 §

För varje elleverantör och balansansvarig inom ett schablonberäk-

ningsområde ska nätkoncessionshavaren en gång per månad

1. ta fram ett preliminärt andelstal av förbrukningsprofilen för nästkom-

mande kalendermånad och grunda andelstalsberäkningen på sådana mätresul-
tat som anges i 16 § och avser motsvarande kalendermånad föregående år, om
inte någon annan beräkningsgrund är mer rättvisande, och

2. ta fram ett slutligt andelstal av förbrukningsprofilen för föregående

kalendermånad baserat på den mängd el som enligt 16 § uppmätts den kalen-
dermånaden.

Rapportering av förbrukning som ingår i förbrukningsprofilerna

15 §

Nätkoncessionshavaren ska rapportera

1. mätresultat enligt 16 § till elanvändaren och elleverantören,
2. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbruk-

ningen per elleverantör och balansansvarig till

a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna, och

background image

4

SFS 2016:352

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

b) den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
3. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbruk-

ningen per balansansvarig till Affärsverket svenska kraftnät.

17 §

6

Nätkoncessionshavare får i stället för att rapportera enligt 9 § 4

månadsvis rapportera samlade timmätvärden för den del av förbrukningspro-
filen inom schablonberäkningsområdet som registreras per timme. Rapporte-
ringen ska ske i enlighet med det som gäller för andelstal enligt 15 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 2016.
2. Under tiden till och med den 31 december 2016 ska nätkoncessionshava-

ren

a) sända de uppgifter som anges i 9 § 4 i berörda delar även till den elleve-

rantör som har levererat el i uttagspunkterna och till den som är balansansva-
rig för leverans av el i uttagspunkterna, och

b) i berörda delar sända mätresultatet för den samlade förbrukningen res-

pektive den samlade produktionen per balansansvarig till Affärsverket
svenska kraftnät och till den som är balansansvarig.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

6 Senaste lydelse av tidigare 18 a § 2012:511.