SFS 2016:354 Tobaksförordning

160354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tobaksförordning;

utfärdad den 14 april 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till tobakslagen

(1993:581). De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse
som i lagen.

Hälsovarningar

2 §

Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som är av-

sedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska vara
försedda med de hälsovarningar som anges för respektive vara eller produkt.
Hälsovarningarna ska vara på svenska och täcka hela den yta som reserverats
för dessa på förpackningarna. De får inte kommenteras, omformuleras eller
hänvisas till i någon form.

Styckförsäljning

3 §

Styckförpackningar med cigaretter ska vara rätblocksformade och bestå

av kartong eller mjukt material. Sådana förpackningar får inte ha en öppning
som kan stängas på nytt eller återförslutas efter att de har öppnats för första
gången, annat än genom att ha ett vikbart lock eller ett fällbart lock som är
fastsatt på en ask. Locket på en styckförpackning med vikbart lock eller ett
fällbart lock får endast vara fäst baktill på förpackningen.

Styckförpackningar med rulltobak ska vara rätblocksformade eller cylin-

derformade eller ha formen av en påse.

Rökfria miljöer

4 §

Sådana rum som avses i 6 § andra stycket tobakslagen (1993:581) ska

vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar av serve-
ringsstället.

1 Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om till-
närmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presenta-
tion och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av di-
rektiv 2001/37/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:354

Utkom från trycket
den 26 april 2016

background image

2

SFS 2016:354

Offentliggörande och lagring av uppgifter

5 §

Folkhälsomyndigheten ska offentliggöra de uppgifter om

1. ingredienser som har lämnats vid en anmälan om ny tobaksvara enligt

12 f § tobakslagen (1993:581),

2. ingredienser och kvantiteter av dessa ingredienser samt analyser av till-

satser som har rapporterats enligt 16 § samma lag, och

3. utsläpp och gränsvärden för skadliga ämnen som har rapporterats i sam-

band med övervakning av gränsvärden enligt 18 § samma lag.

Offentliggörandet ska ske på en webbplats. Uppgifter som utgör företags-

hemlighet ska inte offentliggöras.

6 §

Folkhälsomyndigheten ska i elektronisk form lagra de uppgifter om

1. nya tobaksvaror som har lämnats vid en anmälan om ny tobaksvara en-

ligt 12 f § tobakslagen (1993:581),

2. tobaksvaror och örtprodukter för rökning som har lämnats enligt 16 §

samma lag,

3. tobaksvaror som har lämnats enligt 18 c § samma lag, och
4. tobaksvaror som har lämnats enligt 18 d § samma lag.
Folkhälsomyndigheten ska hålla uppgifterna om ingredienser i nya tobaks-

varor enligt första stycket 1 och uppgifterna enligt första stycket 2 och 3 till-
gängliga för Europeiska kommissionen och andra medlemsstater. Folkhäl-
somyndigheten ska även hålla övriga uppgifter som har lämnats enligt första
stycket 1 och uppgifterna enligt första stycket 4 tillgängliga för Europeiska
kommissionen.

Bemyndiganden

Föreskrifter om ingredienser och utsläpp

7 §

Folkhälsomyndigheten får, enligt 18 § tobakslagen (1993:581), meddela

föreskrifter om

1. vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk

smak,

2. vilka tillsatser i tobaksvaror som ska förbjudas,
3. gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge

upphov till, och

4. mätning och övervakning av sådana gränsvärden.

Föreskrifter om hälsovarningar

8 §

Folkhälsomyndigheten får, utöver vad som framgår av 2 §, meddela

föreskrifter om hur hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror och ört-
produkter för rökning enligt 9 § första stycket tobakslagen (1993:581) ska ut-
formas.

Föreskrifter om rapporteringsskyldighet

9 §

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldig-

heten enligt 16 och 18 c §§ tobakslagen (1993:581).

background image

3

SFS 2016:354

Föreskrifter om nya tobaksvaror

10 §

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om anmälan enligt

12 f § tobakslagen (1993:581) och uppgiftskyldigheten enligt 18 d § samma
lag.

Föreskrifter om kontrollköp

11 §

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om hur kontrollköp

enligt 22 a § tobakslagen (1993:581) ska genomföras.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2016.
2. Genom förordningen upphävs tobaksförordningen (2001:312).

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016