SFS 2016:355 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

160355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 14 april 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:355

Utkom från trycket
den 26 april 2016

background image

2

SFS 2016:355

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga

1

1 Senaste lydelse 2016:305.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

61. tillsyn

enligt

tobakslagen

(1993:581) eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte för uppgifter som
ska offentliggöras enligt 5 § tobaksför-
ordningen (2016:354)