SFS 2016:356 Förordning om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

160356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:974) om
statsbidrag till trossamfund;

utfärdad den 7 april 2016.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till

trossamfund ska ha följande lydelse.

12 §

1

Projektbidrag får lämnas till församlingar som behöver bidraget för att

kunna hålla lokaler för religiös verksamhet (lokalbidrag).

Lokalbidrag får lämnas för att
1. skaffa lokaler genom nybyggnad eller köp,
2. bygga om eller rusta upp församlingens lokaler,
3. anpassa församlingens lokaler för personer med funktionsnedsättning,

och

4. förbättra säkerheten i församlingens lokaler.
Lokalbidrag enligt andra stycket 1�3 får inte lämnas för lokaler som stats-

bidrag betalas för enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna
samlingslokaler.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:427.

SFS 2016:356

Utkom från trycket
den 26 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016