SFS 2016:357 Förordning om ändring i förordningen (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

160357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:1074) om vissa
identitetskontroller vid allvarlig fara för den
allmänna ordningen eller den inre säkerheten i
landet;

utfärdad den 14 april 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2015:1074) om vissa identi-

tetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre
säkerheten i landet närmast efter rubriken ⬝Bemyndiganden⬝ ska införas en
ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

14 a §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om att kravet i 3 § första

stycket att inneha en giltig identitetshandling med fotografi inte gäller för
vissa specificerade grupper av personer under 18 år som reser i sällskap med
en person som är 18 år eller äldre som ska ha uppsikt över gruppen och som
kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:357

Utkom från trycket
den 26 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016