SFS 2016:358 Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

160358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till
lokala klimatinvesteringar;

utfärdad den 14 april 2016.

Regeringen föreskriver att 9, 10 och 19 §§ förordningen (2015:517) om

stöd till lokala klimatinvesteringar ska ha följande lydelse.

9 §

Stöd till andra än företag får endast ges i den omfattning som krävs för

att en åtgärd ska genomföras, dock högst med 50 procent av investerings-
kostnaden.

10 §

Stöd som avser laddningsstationer för normalladdning eller snabbladd-

ning av elfordon får endast ges om laddningsstationerna

1. är förberedda för elmätning och debitering av elkostnad,
2. utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som

beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i stan-
darden EN 62196-3, och

3. placeras så att de kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av

laddningsstationer i det aktuella området.

Stöd till laddningsstationer får ges med högst 50 procent av investerings-

kostnaden. För laddningsstationer för normalladdning får stödet inte uppgå
till mer än 20 000 kronor per laddningsstation.

Stöd får inte ges till laddningsstationer som installeras i privata hushåll el-

ler som i första hand är avsedda för laddning av annat än elfordon.

19 §

Ett beslutat stödbelopp får betalas ut i omgångar. Dock får högst 75

procent av beloppet betalas ut innan en åtgärd har slutförts.

En slutlig begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Naturvårds-

verket inom tre månader från det att en åtgärd, enligt Naturvårdsverkets
beslut, senast ska vara slutförd. Till begäran om utbetalning ska stödmotta-
garen bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den kostnad som
stödet avser.

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2016.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:358

Utkom från trycket
den 26 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016