SFS 2016:359 Förordning om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

160359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:552) om
statsbidrag för att rusta upp skollokaler;

utfärdad den 14 april 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:552) om statsbidrag

för att rusta upp skollokaler

dels att rubriken till förordningen och 1, 2, 4�6, 9, 10, 12�14 och 17 §§ ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 6 a

§§, av följande

lydelse.

Förordning om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av
utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

1 §

Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, läm-

nas för att rusta upp

1. skollokaler i syfte att ge elever en förbättrad lär- och arbetsmiljö och

samtidigt minska lokalernas miljöpåverkan, och

2. utemiljöer vid förskolor, skolor och fritidshem i syfte att ge barn och

elever en förbättrad och trygg lärmiljö som främjar fysisk aktivitet.

2 §

Med skollokaler avses i denna förordning lokaler i vilka en huvudman

inom skolväsendet bedriver utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grund-
särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesär-
skolan.

Med utemiljöer avses i denna förordning ytor utomhus som hör till sådana

skollokaler eller till lokaler i vilka en huvudman inom skolväsendet bedriver
utbildning i förskolan eller fritidshemmet.

3 a §

Bidrag får lämnas för åtgärder i utemiljöer som syftar till att

1. förbättra lärmiljön, exempelvis genom att för barn och elever skapa

mötesplatser som präglas av en hög grad av tillgänglighet och som kan främja
kreativitet och skapande,

2. förbättra tryggheten, exempelvis genom att skaderisker i den fysiska

miljön minskas, eller

3. främja fysisk aktivitet, exempelvis genom att det skapas förutsättningar

för lek och rörelse.

�&tgärderna ska präglas av ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, exempelvis

genom en minskad användning av särskilt farliga ämnen, och en väl genom-
förd gestaltning som är anpassad till verksamhetens behov.

SFS 2016:359

Utkom från trycket
den 26 april 2016

background image

2

SFS 2016:359

4 §

Det sammanlagda bidrag som lämnas under ett kalenderår till åtgärder

som avses i 3 § i lokaler där utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesär-
skolan bedrivs får högst uppgå till 25 procent av de medel som beslutats
under innevarande år för det syfte som anges i 1 § första stycket.

5 §

Bidrag lämnas endast till åtgärder som påbörjas efter det att ansökan om

bidrag kommit in till Boverket. En bidragsberättigad åtgärd som avses i 3 §
får inte påbörjas före den 1 november 2015 och ska vara slutförd senast den
30 november 2018. En bidragsberättigad åtgärd som avses i 3 a § får inte på-
börjas före den 1 juni 2016 och ska vara slutförd senast den 30 november
2018.

6 §

Bidrag lämnas för åtgärder som avses i 3 § med högst 25 procent av

totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna.

Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder om de totalt kostar mindre än

100 000 kronor.

6 a §

Bidrag lämnas för åtgärder som avses i 3 a § med högst 50 procent av

totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna.

Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder om de totalt kostar mindre än

50 000 kronor.

9 §

Bidrag lämnas vidare endast om den sökande förbinder sig att

1. under minst fyra år från det att bidraget betalats ut slutligt använda de

lokaler eller de utemiljöer som bidraget avser för de ändamål och i enlighet
med de villkor som beslutades när bidraget beviljades, och

2. under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte överlåta den eller de bygg-

nader som innehåller lokalerna eller den eller de fastigheter där utemiljöerna
finns till någon som avser att använda dem för annat ändamål eller med andra
villkor än de villkor som beslutades när bidraget beviljades eller, om sådan
överlåtelse görs, återbetala bidraget proportionellt i förhållande till åtgärder-
nas återstående livslängd.

10 §

Om ansökan avser åtgärder i skollokaler i en byggnad eller utemiljöer

på en fastighet som ägs av någon annan än den huvudman som bedriver ut-
bildning där, får bidrag lämnas endast om ägaren förbinder sig att under åtgär-
dernas ekonomiska livslängd inte ta ut högre ersättning för nyttjandet av loka-
lerna eller utemiljöerna på grund av den standardförbättring som åtgärderna
medfört till den del de finansierats med bidrag.

12 §

En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Boverket senast den

1 april 2018.

Om ansökan avser bidrag för åtgärder i lokaler eller utemiljöer för utbild-

ning i årskurs 7�9 i grundskolan eller årskurs 7�10 i specialskolan eller för ut-
bildning i gymnasieskolan, ska det framgå att elevskyddsombuden har varit
delaktiga i beredningen av ansökan.

Om ansökan avser bidrag för åtgärder i utemiljöer ska det framgå att bar-

nen eller eleverna i berörd verksamhet har deltagit i planeringen av åtgär-
derna.

background image

3

SFS 2016:359

Till ansökan om bidrag enligt 3 a § ska det bifogas en redogörelse för

huvudmannens bedömning av hur åtgärderna kommer att innebära nytta för
den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens intentioner.

13 §

Om ansökan avser lokaler i en byggnad eller utemiljöer på en fastighet

som ägs av någon annan än den huvudman som bedriver utbildning där, ska
ansökan göras gemensamt av ägaren och huvudmannen.

14 §

Innan Boverket prövar om en ansökan uppfyller kraven i 3 § ska verket

höra Statens skolverk och Statens energimyndighet i den omfattning det be-
hövs.

Innan Boverket prövar om en ansökan uppfyller kraven i 3 a § ska verket

höra Skolverket i den omfattning det behövs.

17 §

Den första utbetalningen av bidrag för åtgärder som avses i 3 eller

3 a § görs med högst 30 procent av det beslutade bidraget till mottagaren i
anslutning till att beslut om bidrag har fattats av Boverket.

Den slutliga utbetalningen görs efter det att en slutrapport enligt 18 § har

kommit in till och godkänts av Boverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016