SFS 2016:360 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

160360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 14 april 2016.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 § förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

1

Detta kapitel innehåller bestämmelser om stöd för åtgärder som omfat-

tas av unionsprioriteringarna 1�3, 5 och 6 i artikel 6 i havs- och fiskerifonds-
förordningen. Dessa avser

1. främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, kon-

kurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske (unionsprioritering 1),

2. främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, kon-

kurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk (unionsprioritering 2),

3. främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

(unionsprioritering 3),

4. främjande av saluföring och beredning (unionsprioritering 5), och
5. främjande av den integrerade havspolitikens genomförande (unionsprio-

ritering 6).

Särskilda bestämmelser om stöd för åtgärder som omfattas av unionspriori-

tering 4 i havs- och fiskerifondsförordningen finns i förordningen (2015:407)
om lokalt ledd utveckling.

Stöd lämnas i form av ekonomiskt bidrag.
Beslut i fråga om stöd enligt detta kapitel ska vara förenliga med de unions-

regler och det operativa program som ligger till grund för Sveriges genomfö-
rande av de unionsprioriteringar som avses i första stycket (havs- och fiskeri-
programmet).

Stöd som avses i första stycket ska lämnas med följande stödnivåer för den

totala offentliga finansieringen:

1. 100 procent av de stödberättigande utgifterna för åtgärder enligt 4 kap.

16�35 och 40�43 §§ när stödmottagaren är ett offentligrättsligt organ. �ven
när stödmottagaren inte är ett offentligrättsligt organ gäller att det offentliga
stödet får uppgå till 100 procent av de stödberättigande utgifterna om det är
fråga om åtgärder enligt 4 kap. 35 och 43 §§.

2. 50 procent av de stödberättigande utgifterna för övriga åtgärder enligt

4 kap. 16�34 och 40�42 §§ när stödmottagaren inte är ett offentligrättsligt

1 Senaste lydelse 2015:408.

SFS 2016:360

Utkom från trycket
den 26 april 2016

background image

2

SFS 2016:360

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

organ, om inte något annat följer av bilaga 1 till havs- och fiskerifondsförord-
ningen.

3. 100 procent av de stödberättigande utgifterna om förutsättningarna i arti-

kel 95.3 a i havs- och fiskerifondsförordningen är uppfyllda.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)