SFS 2016:361 Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

160361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:814) om
ersättning till nämndemän och vissa andra
uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.;

utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 5 och 8 §§ förordningen (1982:814) om

ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstols-
väsendet m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Arvoden betalas enligt följande.

1 Senaste lydelse 2013:393.

Uppdragstagare

Arvode för
sammanträde
(belopp per dag)

Arvode för
förberedelsearbete
(belopp per dag)

1. Nämndemän i tingsrätterna
och hovrätterna

500 kr

2. Nämndemän i förvaltnings-
rätterna och kammarrätterna

500 kr

300 kr

3. Jurymän i tryckfrihetsmål
och yttrandefrihetsmål

500 kr

4. Andra ledamöter i arrende-
nämnderna och hyresnämnderna
än ordförande

600 kr

5. Experter i hyresnämnderna

600 kr

180 kr

6. Särskilda ledamöter i kammar-
rätterna i mål om laglighetsprövning,
fastighetstaxering och granskning
av film och videogram

600 kr

7. Särskilda ledamöter i
sjöförklaringsdomstolarna

600 kr

180 kr

SFS 2016:361

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:361

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balans-

teknik med 380 kr per arbetstimme.

Första stycket tillämpas inte i fråga om nämndemän och jurymän som un-

der en sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid än tre timmar. Till dessa upp-
dragstagare betalas ett belopp om 250 kr per dag.

3 §

2

Arvode för förberedelsearbete får inte betalas för dagar då uppdragsta-

garen har rätt till arvode för sammanträde.

Till sådana uppdragstagare som avses i 2 § 5 och 8 får för efterarbete under

annan dag än sammanträdesdag betalas arvode med samma belopp som för
förberedelsearbete.

5 §

3

Vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i 4 § ska de upp-

dragstagare som anges i 2 § 4�9 vid tågresor ha rätt till ersättning för kostnad
för sovplats i enbäddskupé.

Vid resa som berättigar till ersättning bör såvitt möjligt gemensam färd an-

ordnas, om det medför kostnadsbesparing.

8 §

4

Ersättningar enligt denna förordning betalas ut av Domstolsverket eller

av den domstol eller nämnd som Domstolsverket bestämmer.

I fråga om de uppdragstagare som anges i 2 § 1�4, 6 och 9 styrks rätten till

ersättning genom intyg som utfärdas av domstolen eller nämnden. För övriga
betalas ersättningen ut mot räkning som attesteras av den som har tjänstgjort
som ordförande vid sammanträdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i
mål om klander av dispasch

680 kr

180 kr

9. Särskilda ledamöter i förvalt-
ningsrätterna i mål om laglighets-
prövning och granskning av
film och videogram

550 kr

2 Senaste lydelse 2006:1289.

3 Senaste lydelse 1994:1138.

4 Senaste lydelse 1998:1221.

Uppdragstagare

Arvode för
sammanträde
(belopp per dag)

Arvode för
förberedelsearbete
(belopp per dag)