SFS 2016:363 Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet

160363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om elektromagnetisk kompatibilitet;

utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 1 § lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet i fråga om

6�9 §§ och 10 § 1�6,

� 2 § lagen om elektromagnetisk kompatibilitet i fråga om 12 §,
� 5 § lagen om elektromagnetisk kompatibilitet i fråga om 10 § 7,
� 7 § lagen om elektromagnetisk kompatibilitet i fråga om 16�22 §§, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar

2 §

I denna förordning avses med apparat en färdig anordning eller en kom-

bination av färdiga anordningar som tillhandahålls som en funktionell enhet
och är avsedd för en användare, om anordningen eller kombinationen kan
alstra elektromagnetiska störningar eller om dess funktion kan påverkas av
elektromagnetiska störningar.

Med apparat likställs i denna förordning
1. en komponent eller en sammansatt inbyggnadsdel som tillhandahålls för

att monteras in i en apparat av en användare och som kan alstra elektromagne-
tiska störningar eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar, och

2. en installation som är avsedd att flyttas och användas på olika platser och

består av en kombination av apparater och andra anordningar.

3 §

I denna förordning avses med

fast installation: en särskild kombination av olika apparater och andra

anordningar som är monterade på en i förhand bestämd plats och avsedda för
permanent användning på den platsen, och

utrustning: en apparat eller en fast installation.

4 §

I denna förordning avses med elektromagnetisk störning ett elektromag-

netiskt fenomen i form av ett brus, en oönskad signal, en förändring i själva
överföringsmediet eller något annat som kan försämra funktionen hos en ut-
rustning.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet
(omarbetning), i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:363

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:363

5 §

I denna förordning avses med ekonomisk aktör en fysisk eller juridisk

person som

1. tillverkar eller låter konstruera eller tillverka en apparat och saluför

apparaten, i eget namn eller under eget varumärke (tillverkare),

2. är etablerad inom Europeiska unionen och som enligt fullmakt från till-

verkaren har rätt att i tillverkarens ställe utföra särskilda uppgifter (tillverka-
rens representant),

3. är etablerad inom Europeiska unionen och släpper ut en apparat från ett

tredjeland på unionsmarknaden (importör), eller

4. tillhandahåller en apparat på marknaden och inte är apparatens tillver-

kare eller importör (distributör).

Skyddskrav

6 §

Utrustning ska med hänsyn till tillämpbar teknik vara konstruerad och

tillverkad så att den

1. inte alstrar en elektromagnetisk störning som överskrider en nivå som

tillåter radio- eller teleutrustning eller annan utrustning att fungera som avsett,
och

2. har en sådan tålighet att den elektromagnetiska störning som kan förvän-

tas vid avsedd användning inte medför att utrustningens funktion försämras i
en oacceptabel utsträckning.

En fast installation ska dessutom installeras enligt god branschpraxis och i

enlighet med information om hur de ingående komponenterna är avsedda att
användas för att uppfylla skyddskraven.

Marknadstillträde

7 §

Utrustning får släppas ut på marknaden eller tas i bruk endast om den

1. när den är korrekt installerad och underhållen samt används för avsedda

ändamål, uppfyller skyddskraven enligt 6 §, och

2. uppfyller de krav i övrigt på utrustningen som följer av denna förordning

eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

Användning av utrustning

8 §

Utrustning får bara användas så att den fungerar tillfredsställande i sin

elektromagnetiska omgivning och inte orsakar oacceptabla elektromagnetiska
störningar för annan utrustning.

�ndring av utrustning

9 §

Utrustning som är konstruerad och tillverkad samt installerad på före-

skrivet sätt får inte ändras av användaren så att den inte längre uppfyller kra-
ven på elektromagnetisk kompatibilitet.

Bemyndiganden

10 §

Elsäkerhetsverket får meddela

1. närmare föreskrifter om skyddskraven enligt 6 §,
2. föreskrifter om undantag från kraven enligt 6�9 §§,

background image

3

SFS 2016:363

3. föreskrifter om dokumentation av god branschpraxis vid installation av

fasta installationer,

4. föreskrifter om kontroll och märkning av utrustning i fråga om dess elek-

tromagnetiska kompatibilitet,

5. föreskrifter om information som ska följa med utrustning och som avser

uppgifter

a) av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och
b) om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett

land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6. föreskrifter om skyldighet att bedriva skadeförebyggande arbete och

vidta åtgärder när det finns anledning att anta att utrustning inte överensstäm-
mer med de krav som följer av föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen, och

7. föreskrifter om ersättning för kostnader i samband med kontroll av ut-

rustning.

Dispens

11 §

Elsäkerhetsverket får i det enskilda fallet i fråga om utrustning som

inte tillhandahålls på marknaden men som är avsedd att användas och som
kan alstra elektromagnetiska störningar, eller vars funktion kan påverkas av
sådana störningar, ge dispens från skyddskraven i 6 § och från det som sägs i
8 §, om det inte medför oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan
utrustning.

Tillsyn

12 §

Elsäkerhetsverket utövar tillsynen över att denna förordning och före-

skrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs. I fråga om använd-
ning av utrustning hos Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets
radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut utövas dock tillsynen av
Försvarets materielverk.

13 §

Elsäkerhetsverket är marknadskontrollmyndighet när det gäller appa-

rater enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband
med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Elsäkerhetsverket ska vid marknadskontrollen utföra de uppgifter som föl-

jer av artiklarna 18.2, 20�22, 23.2, 24.2 och 24.4 i förordning (EG) nr 765/
2008.

Information och samråd

14 §

Elsäkerhetsverket ska underrätta Europeiska kommissionen och andra

medlemsstater om

1. en apparat som inte uppfyller gällande krav, om Elsäkerhetsverket anser

att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller i Sverige, och i underrät-
telsen informera om den bristande överensstämmelsen, utvärderingsresultat,
fattade beslut och eventuella synpunkter från den som beslut har riktats mot,
och

background image

4

SFS 2016:363

2. de åtgärder som Elsäkerhetsverket har vidtagit med anledning av infor-

mation som en annan medlemsstat har lämnat på ett motsvararande sätt som i
1.

15 §

Elsäkerhetsverket ska

1. när det är befogat, för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en

marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om en apparat
och skyndsamt informera Europeiska kommissionen, andra medlemsstater
och regeringen om invändningen och skälen för den, och

2. delta i samråd mellan kommissionen och andra medlemsstater när Euro-

peiska kommissionen har utvärderat sådana beslut och invändningar som av-
ses i 1 eller som följer av invändningar från en annan medlemsstat.

Sanktionsavgift

16 §

En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift om aktö-

ren eller någon som handlar på aktörens vägnar uppsåtligen eller av oaktsam-
het har brutit mot denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av denna förordning.

17 §

Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst femtusen kronor och högst fem

miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av den ekonomiska aktörens årsom-

sättning. �&rsomsättningen ska avse omsättningen under det närmast före-
gående räkenskapsåret. Om överträdelsen har skett under aktörens första
verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning av annan anledning sak-
nas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga, får årsomsättningen upp-
skattas.

Om en ansökan om att ta ut sanktionsavgift avser flera aktörer, ska en sär-

skild avgift bestämmas för var och en av dem.

18 §

När en sanktionsavgift bestäms ska det tas särskild hänsyn till hur all-

varlig överträdelsen är och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen
avser.

19 §

En sanktionsavgift ska inte tas ut

1. för en överträdelse av ett beslut om förbud som har förenats med vite

eller för att ett föreläggande som har förenats med vite inte har följts,

2. om överträdelsen är ringa, eller
3. om ansökan har delgetts den som anspråket riktas mot senare än fem år

efter det att överträdelsen upphörde.

20 §

Avgiften behöver inte tas ut, om det finns synnerliga skäl för det.

21 §

En sanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet

att ta ut avgiften har fått laga kraft eller inom den längre tid som anges i beslu-
tet. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet och tillfaller staten.

22 §

Skyldigheten att betala en sanktionsavgift upphör om beslutet att ta ut

avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att beslutet fick laga
kraft.

background image

5

SFS 2016:363

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:1067) om elektro-

magnetisk kompatibilitet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016