SFS 2016:364 Förordning om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande

160364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande;

utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommu-

ner för att stimulera ökat bostadsbyggande. En del av statsbidraget är särskilt
avsett att öka bostadsbyggandet i kommuner som tar emot nyanlända invand-
rare.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, läm-

nas till en kommun som under den tidsperiod som anges i 5 § andra stycket
gett startbesked enligt 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900) för nybygg-
nad, tillbyggnad eller ombyggnad som innefattar att minst en ytterligare bo-
stad tillkommer. Statsbidrag enligt 7 § får lämnas under förutsättning att det i
kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ
invandrare som från och med den 1 juli föregående år och någon gång under
en tid av tolv månader framåt fått uppehållstillstånd och som omfattas av för-
ordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas under förutsättning att

kommunen vid tidpunkten för ansökan enligt 5 § första stycket under före-
gående eller innevarande mandatperiod har antagit dels riktlinjer för bostads-
försörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörj-
ningsansvar, dels en ny översiktsplan alternativt gjort en översyn av planens
aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Fördelningen av statsbidrag

4 §

Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Boverket som

ska fördela statsbidraget vid ett tillfälle årligen.

5 §

En kommun som ansöker om statsbidrag enligt denna förordning ska

göra det skriftligen till Boverket senast den 1 oktober.

SFS 2016:364

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:364

En ansökan ska innehålla uppgift om antalet bostäder i kommunen som

omfattas av givna startbesked från och med den 1 augusti föregående år och
tolv månader framåt, fastighetsbeteckningar för berörda fastigheter och datum
för beslut om startbesked.

6 §

Statsbidrag enligt denna förordning ska fördelas mellan de kommuner

som ansökt om sådant bidrag och som uppfyller villkoren i 2 och 3 §§, utifrån
antalet bostäder enligt 5 § andra stycket. De närmare grunderna för beräk-
ningen av bidragets storlek framgår av 7 och 8 §§.

7 §

Av tillgängliga medel ska 60 procent fördelas utifrån antalet bostäder

enligt 5 § andra stycket i förhållande till ett referenstal som svarar mot beho-
vet av bostäder för nyanlända invandrare i kommunerna.

Referenstalet beräknas som en kvot av antalet folkbokförda nyanlända

invandrare enligt de förutsättningar som anges i 2 §, i förhållande till antalet
personer i ett genomsnittligt hushåll i landet, omvandlat till närmaste heltal.

Om referenstalet är lika med eller mindre än antalet bostäder enligt 5 §

andra stycket, ska fördelningen av statsbidrag ske utifrån referenstalet.

Om referenstalet är större än antalet bostäder enligt 5 § andra stycket, ska

fördelningen av statsbidrag ske utifrån antalet bostäder.

8 §

Av tillgängliga medel ska 40 procent fördelas enbart utifrån antalet bo-

städer enligt 5 § andra stycket. Sådant statsbidrag ska dock inte lämnas för
bostäder som har legat till grund för beräkning av fördelning av statsbidrag
enligt 7 §.

9 §

Boverket ska hämta in de uppgifter som behövs för beräkningen av refe-

renstalet enligt 7 § från Statistiska centralbyrån.

Beslut och utbetalning

10 §

I ett beslut om statsbidrag ska det anges hur kommunens referenstal

beräknats, antalet bostäder enligt 5 § andra stycket som legat till grund för
fördelningen och med vilket belopp statsbidrag ska lämnas. Om en ansökan
om statsbidrag helt eller delvis avslås ska skälen för detta anges.

Boverket ska betala ut statsbidraget senast den 1 december.

�&terbetalning

11 §

En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är

återbetalningsskyldig om bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för
högt belopp.

På det belopp som en kommun är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt

räntelagen (1975:635) betalas.

12 §

Om en kommun är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska Boverket be-

sluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta enligt
11 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Boverket sätta ned kravet på återbetalning

och ränta.

background image

3

SFS 2016:364

�verklagande

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

14 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förord-

ning.

Redovisning

15 §

Boverket ska i sin årsredovisning ange hur statsbidraget har fördelats.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2016.
2. Bestämmelsen i 15 § om skyldigheten att ange hur statsbidraget förde-

lats i årsredovisningen tillämpas första gången 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016