SFS 2016:365 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

160365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb

1

dels att 12 b § ska upphöra att gälla,
dels
att 3, 3 a, 12 och 12 a §§ ska ha följande lydelse.

3 §

2

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 25 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och under en ramtid om femton måna-
der närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen under
minst tolv månader på heltid har

1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
2. haft skyddat arbete vid Samhall AB,
3. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453),

4. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning,

eller

5. omfattats av en kombination av förhållanden som avses i 1�4.

3 a §

3

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 20 år men inte 25 år, vid beslutstillfället är arbetslös och
anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och under en ramtid om
nio månader närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen
har omfattats av förhållanden som avses i 3 § 1�5 under minst sex månader på
heltid.

12 §

4

Stöd lämnas enligt andra stycket för anställning av en person som

1. vid årets ingång fyllt 25 år,
2. vid årets ingång fyllt 20 år och under en ramtid om femton månader när-

mast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen varit utan arbete
eller frånvarande från arbetslivet minst tolv månader, eller

1 Senaste lydelse av 12 b § 2009:26.

2 Senaste lydelse 2013:811.

3 Senaste lydelse 2010:396.

4 Senaste lydelse 2012:983.

SFS 2016:365

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:365

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3. vid årets ingång fyllt 20 år och har kvalificerat sig för nystartsjobb

genom att ha fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetser-
sättning.

Stödet lämnas genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som

motsvarar två gånger de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för
den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen
(2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

12 a §

5

För anställning av andra personer som uppfyller villkoren för ett

nystartsjobb än de som anges i 12 § första stycket lämnas stöd genom återbe-
talning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter
och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala
enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löne-
avgift.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åldergränser för arbets-

sökande när stöd enligt förordningen har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:26.