SFS 2016:366 Förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

160366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för
yrkesintroduktionsanställningar;

utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:1157) om stöd för

yrkesintroduktionsanställningar

dels att 1, 2, 4, 6, 13 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels
att det ska införas sex nya paragrafer, 1 a�1 c och 18 a�18 c §§, av föl-

jande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till arbetsgivare för

att stimulera yrkesintroduktionsanställning av vissa ungdomar, långtids-
arbetslösa personer och nyanlända invandrare.

1 a §

De ungdomar som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som

fyllt 15 men inte 25 år.

1 b §

De långtidsarbetslösa personer som arbetsgivare kan få stöd för att

anställa är de som

1. har fyllt 25 år,
2. är anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och
3. under en ramtid om 15 månader räknat från dagen före beslutstillfället

varit arbetslösa på heltid i 12 månader varav de senaste 6 månaderna ska ha
varit sammanhängande.

1 c §

De nyanlända som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som

fyllt 25 år och som vid tidpunkten för stödbeslutet

1. har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

2. under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt

samma lag, eller

3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

SFS 2016:366

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:366

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

2 §

Stödet lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 32 i kommissionens

förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa katego-
rier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107
och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4 §

Om den som anställs är en ungdom eller en nyanländ som har relevant

yrkeserfarenhet ska han eller hon ha varit arbetslös och inskriven som arbets-
sökande hos Arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en
ramtid om 4 månader räknat från dagen före beslutstillfället.

6 §

Stöd lämnas om

1. anställningen omfattar minst 75 procent av heltid under minst 6 måna-

der, och

2. utbildning eller handledning sammantaget uppgår till minst 15 procent

av arbetstiden.

13 §

Stöd i form av lönesubvention lämnas genom återbetalning till arbets-

givaren av ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna
löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialav-
giftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Stöd läm-
nas dock högst med det belopp som ska betalas vid en bruttolön om 18 750
kronor per månad.

18 §

Stöd får endast lämnas till arbetsgivare som vid beslutstillfället är

registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket.

18 a §

Stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud,

skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning
eller en betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

Om ett förhållande som avses i första stycket uppkommer efter det att be-

slutet om stöd har meddelats ska Arbetsförmedlingen ompröva beslutet. Det-
samma gäller om det kommer till Arbetsförmedlingens kännedom att arbets-
givaren inte längre är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

18 b §

Stöd får inte lämnas om arbetsgivaren utgör eller är en del av ett

företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av
Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med
den inre marknaden. Ordet företag har samma betydelse som i artikel 107.1 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

18 c §

Stödet får inte lämnas till arbetsgivare som senare än 12 månader

före den aktuella anställningen har sagt upp en eller flera anställda på grund
av arbetsbrist på den driftsenhet där den anställde avses att bli placerad.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

background image

3

SFS 2016:366

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016