SFS 2016:367 Förordning om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

160367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt
anställningsstöd;

utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:503) om särskilt

anställningsstöd

dels att 14, 21, 37 och 38 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 14 a�14 c §§, av följande lydelse.

14 §

En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av traineejobb inom

välfärdssektorn får göras för vissa ungdomar, långtidsarbetslösa personer och
nyanlända invandrare.

14 a §

De ungdomar som får anvisas till särskilt anställningsstöd i form av

traineejobb inom välfärdssektorn är de som

1. har fyllt 20 men inte 25 år,
2. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,
3. under en ramtid om 6 månader räknat från dagen före anvisningen varit

arbetslösa på heltid under minst 3 månader, och

4. riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet.

14 b §

De långtidsarbetslösa som får anvisas till särskilt anställningsstöd i

form av traineejobb inom välfärdssektorn är de som

1. har fyllt 25 år,
2. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,

och

3. under en ramtid om 15 månader räknat från dagen före anvisningen varit

arbetslösa på heltid i 12 månader varav de senaste 6 månaderna ska ha varit
sammanhängande.

14 c §

De nyanlända som får anvisas till särskilt anställningsstöd i form av

traineejobb inom välfärdssektorn är de som har fyllt 20 år, är arbetslösa och
anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och

1. har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

2. under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt

samma lag, eller

3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
a) uppehållstillstånd enligt

SFS 2016:367

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:367

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

21 §

En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av traineejobb inom

ett bristyrkesområde får göras för ungdomar, långtidsarbetslösa och nyan-
lända på samma kvalificeringsgrunder som gäller för anställningsstöd i form
av traineejobb inom välfärdssektorn enligt 14 a�14 c §§.

37 §

Särskilt anställningsstöd får inte lämnas om arbetsgivaren utgör eller är

en del av ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut
av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt
med den inre marknaden. Ordet företag har samma betydelse som i artikel
107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

38 §

Särskilt anställningsstöd lämnas endast under förutsättning att arbets-

givaren intygar att lön och andra anställningsförmåner lämnas enligt kollek-
tivavtal eller att de är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i bran-
schen.

Stödet får inte lämnas till arbetsgivare som senare än 12 månader före den

aktuella anställningen har sagt upp en eller flera anställda på grund av arbets-
brist på den driftsenhet där den anställde avses att bli placerad.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)