SFS 2016:369 Förordning om ändring i förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

160369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:215) om
statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan
och motsvarande skolformer samt viss annan
utbildning;

utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:215) om statsbidrag

för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss
annan utbildning

dels att 1, 3, 5, 8, 9 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 16 §, och närmast före 16 § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för förskole-

klassen, årskurserna 1�3 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan samt fritidshemmet. Syftet med bidraget är att höja utbildningens
kvalitet.

3 §

Statsbidrag får lämnas till huvudmän för de verksamheter som anges i

1 § för kostnader för att

1. utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare eller fri-

tidspedagoger eller motsvarande i fritidshemmet i förhållande till antalet
elever, eller

2. utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet

elever om lärarna därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning.

Statsbidrag får även lämnas för kostnader för att bibehålla det utökade antal

årsarbetskrafter som huvudmannen tidigare har fått bidrag för enligt första
stycket om antalet elever inte har sjunkit markant sedan dess.

5 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Till ansökan ska det

bifogas en redogörelse för huvudmannens lokala rekryteringsstrategi som i
tillämpliga delar ska innehålla sådant som hur

1. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar,
2. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till mottagandet av

nyanlända barn,

3. tillgången till legitimerade och behöriga lärare samt utbildade fritidspe-

dagoger eller motsvarande kan säkras,

4. huvudmannen arbetar med ledarskap, främst när det gäller rektorerna,

och

5. de ändamål enligt 3 § som bidraget söks för ska uppnås.

SFS 2016:369

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:369

Redogörelsen ska vara framtagen efter att berörda fackliga organisationer

har hörts.

8 §

Statens skolverk ska inför varje bidragsår fastställa bidragsramar för

varje huvudman enligt andra stycket och för vissa huvudmän även enligt
tredje stycket. Det statsbidrag som huvudmannen får för ett bidragsår enligt
denna förordning får inte överskrida huvudmannens bidragsramar för
bidragsåret.

En av bidragsramarna ska avse kostnader för personal i fritidshemmet. Den

ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgänliga medel
som antalet elever vid fritidshem som huvudmannen kan få statsbidrag för
enligt denna förordning utgör av det sammanlagda antalet elever vid samtliga
fritidshem som bidrag får lämnas för enligt denna förordning. Den andra
bidragsramen ska avse andra kostnader enligt 3 §. Den ska fastställas till ett
belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever
vid de verksamheter utom fritidshemmet som huvudmannen kan få stats-
bidrag för enligt denna förordning utgör av det sammanlagda antalet elever
vid samtliga verksamheter utom fritidshemmet som bidrag får lämnas för
enligt denna förordning.

För huvudmän för sådana skolor där ett stort antal nyanlända elever har

tagits emot eller där det behövs särskilda insatser för att höja såväl utbild-
ningens kvalitet som elevernas resultat ska det fastställas ytterligare en
bidragsram. Den ska fastställas med beaktande av

1. summan av antalet nyanlända elever hos huvudmannen och antalet

elever i huvudmannens skolor där det behövs särskilda insatser, med nödvän-
diga justeringar med anledning av att en elev kan tillhöra båda kategorierna,
jämfört med det totala antalet elever hos huvudmannen, och

2. en jämförelse mellan huvudmannen och andra sådana huvudmän som

avses i första meningen när det gäller sådant som elevantal.

9 §

Sedan Statens skolverk har prövat ansökningar från alla sökande huvud-

män och fattat beslut utifrån bidragsramarna får verket besluta att fördela de
medel som återstår eller som har återkrävts enligt 13 § till huvudmän som har
ansökt om statsbidrag enligt denna förordning. Omfördelning får göras även
till huvudmän som har fått bidrag enligt denna förordning och även om deras
bidragsramar därmed överskrids.

Vid omfördelning enligt första stycket ska huvudmän som tar emot en stor

andel nyanlända elever eller huvudmän för skolor där det behövs särskilda
insatser för att höja såväl utbildningens kvalitet som elevernas resultat priori-
teras.

13 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 12 §.

Om den återbetalningsskyldige har tagit emot ett stort antal elever eller om

det finns andra särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller
delvis.

Bemyndigande

16 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

background image

3

SFS 2016:369

1. vilka kostnader som statsbidrag kan lämnas för,
2. beräkning, fördelning och omfördelning av bidrag, och
3. verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2016.
2. Bestämmelserna i 1 §, 3 § första stycket och 5 och 8 §§ i den äldre lydel-

sen gäller för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016