SFS 2016:370 Förordning om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek

160370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för personalförstärkning i
skolbibliotek;

utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledning

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skol-

huvudmän för personalförstärkning i skolbibliotek.

2 §

Syftet med statsbidraget är att genom personalförstärkningar öka skol-

bibliotekens möjligheter att verka i enlighet med 2 § bibliotekslagen
(2013:801), och då särskilt genom att öka möjligheterna för skolbiblioteken
att stödja elevernas lärande, stimulera deras läslust och främja deras språkut-
veckling.

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning kan kombineras med insatser inom

ramen för regeringens uppdrag till Statens skolverk om samverkan för bästa
skola.

Bidragsår

4 §

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns till-

gång på medel. Bidragsåren börjar den 1 juli.

Förutsättningar för statsbidrag

5 §

Statsbidrag får lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är

huvudman för

1. grundskola,
2. grundsärskola,
3. specialskola,
4. sameskola,
5. gymnasieskola, och
6. gymnasiesärskola.

6 §

Statsbidrag får lämnas för anställning av personal som har utbildning

inom biblioteks- och informationsvetenskap och som innebär en personalför-
stärkning, i form av en utökad personalnärvaro i skolbiblioteken.

SFS 2016:370

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:370

Om sådan personal som anges i första stycket inte finns att tillgå, får stats-

bidrag lämnas för anställning av personal som har annan lämplig utbildning.

Har en huvudman redan beviljats statsbidrag för personalförstärkning får

statsbidrag beviljas kommande bidragsår för att huvudmannen ska kunna bi-
behålla förstärkningen.

7 §

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag enligt denna förord-

ning än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Vid urvalet
ska Skolverket prioritera ansökningar som avser skolbibliotek

1. där huvudmannen kan uppvisa en långsiktig ambition att öka skolbiblio-

tekets möjligheter att stimulera elevernas läslust och främja deras språkut-
veckling, eller

2. som finns i skolor med låga kunskapsresultat och särskilt svåra förutsätt-

ningar.

Beräkning av statsbidrag

8 §

Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp som motsvarar hälften av en

genomsnittlig heltidslönekostnad på nationell nivå för bibliotekarier och arki-
varier.

Om en huvudman ansöker om statsbidrag för anställning som inte omfattar

eller motsvarar heltid, ska bidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

Ansökan och beslut om statsbidrag

9 §

Ansökan om statsbidrag ska ges in till Statens skolverk som prövar frå-

gor om och betalar ut bidraget.

I ansökan ska huvudmannen beskriva hur statsbidraget ska användas för att

på ett effektivt sätt kunna bidra till förordningens syfte enligt 2 §.

�&terbetalning och återkrav

10 §

En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning

är återbetalningsskyldig om

1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än vad som följer av

denna förordning,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter

eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller

4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 12 §.
Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Sta-

tens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att avstå från ett

återkrav helt eller delvis.

11 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att ett beslut om återkrav har fattats och efter
en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

background image

3

SFS 2016:370

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller

delvis avstå från ett krav på ränta.

Redovisning och uppföljning

12 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Huvud-

män som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning
och utvärdering som bestäms av Skolverket. Huvudmannen ska också lämna
de uppgifter som Skolverket begär.

Bemyndigande

13 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

�verklagande

14 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016