SFS 2016:371 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

160371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 21 april 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 d § lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

16 d §

2

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för de användare

som avses i 16 a § att till regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer lämna de uppgifter som enligt Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräld-
ralösa verk, i den ursprungliga lydelsen, ska registreras hos Europeiska unio-
nens immaterialrättsmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202.

2 Senaste lydelse 2014:884.

SFS 2016:371

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016