SFS 2016:375 Lag om ändring i lagen (2016:228) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

160375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:228) om ändring i
varumärkeslagen (2010:1877);

utfärdad den 21 april 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 6 § varumärkeslagen

(2010:1877) i stället för lydelsen enligt lagen (2016:228) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

10 kap.

6 §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i

1. mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister, och

2. mål som avses i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009.
Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i

fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202.

SFS 2016:375

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016