SFS 2016:376 Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

160376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i upphovsrättsförordningen
(1993:1212);

utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § upphovsrättsförordningen (1993:1212) ska

ha följande lydelse.

3 §

1

En användare som avses i 16 a § upphovsrättslagen ska till Patent- och

registreringsverket lämna uppgifter om

1. resultatet av den omsorgsfulla efterforskning som användaren har utfört

och som har lett till att ett verk anses herrelöst enligt 16 b § upphovsrätts-
lagen, samt

2. användarens förfoganden med stöd av 16 a § samma lag.
Om ett verk enligt 16 b § andra stycket upphovsrättslagen inte längre anses

herrelöst, ska den användare som har utfört den omsorgsfulla efter-
forskningen lämna uppgifter om detta, om rättsinnehavaren har gett sig till
känna för den användaren.

En användare som lämnar uppgifter enligt första eller andra stycket ska

även lämna kontaktuppgifter.

Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48,

49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.

Patent- och registreringsverket ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgif-

terna till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Verket får meddela
föreskrifter om hur användarna ska lämna uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:883.

SFS 2016:376

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016