SFS 2016:377 Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)

160377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i varumärkesförordningen (2011:594);

utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 8 § och 8 kap. 1 § och rubriken närmast

före 7 kap. 8 § varumärkesförordningen (2011:594) ska ha följande lydelse.

7 kap.

EU-varumärke

8 §

I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den

26 februari 2009 om EU-varumärken ska avgifter betalas till Patent- och
registreringsverket med nedanstående belopp.

8 kap.

1 §

Patent- och registreringsverket är den behöriga svenska myndigheten

för äkthetskontroll enligt artikel 86.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009.

Verket ska senast den 31 mars varje år till Europeiska unionens immaterial-

rättsmyndighet ge in det statistiska underlag som avses i artikel 139.5 i rådets
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

Slag av ärende

kronor

Begäran om omvandling av en registrering av ett EU-varu-
märke eller en ansökan om registrering av ett EU-varumärke
till en ansökan om nationellt varumärke som överlämnats till
Patent- och registreringsverket enligt artiklarna 112 och 113 i
rådets förordning

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-,
garanti- eller kontrollmärke

1900

b) för varje klass utöver den första

900

Intyg enligt artikel 93 i rådets förordning

1200

SFS 2016:377

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:377

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)