SFS 2016:378 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

160378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 11 april 2016.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott

1

dels

att nr 8 i bilaga 19 ska upphöra att gälla,

dels att bilagorna 1, 2 och 4.2 ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 maj 2016.

ANDERS PERKLEV

Lars Werkström

1 Föreskrifterna senast ändrade 2015:631.

SFS 2016:378

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:378

Bilaga 1

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)

2 kap � Bestämmelser för alla trafikanter

4 kap � Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

Nr Brott

mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
2 §

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

Grundbestämmelser

1.1

1 §
4 st

Underlåtenhet av terrängtrafikant att anpassa färd-
väg, hastighet eller färdsätt

500

500

1.2

2 §

Underlåtenhet att följa anvisning som meddelats
för trafiken genom

A. trafiksignal

B. vägmärke och vägmarkering

C. vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförord-
ningen (2007:90)

3 000

1 000

1 500

1 500

500

1 000

1500

500

1 000

1.3

3 §

Underlåtenhet att lyda polismans anvisning för
trafiken

1 500

1 000

1 000

500

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
4 §

14 kap
5 §

14 kap
8 §

Gemensamma bestämmelser

3.1

2 §

Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med högre
bruttovikt än som följer av 4 kap 2 § trafikförord-
ningen

1 200

500

3.2

5 §
1 st

Otillfredsställande koppling av fordon som drages av
annat fordon

1 200

1200

3.3

5 §
2 st

Underlåtenhet att tydligt utmärka kopplingsanord-
ningen mellan motordrivet fordon och draget fordon,
när avståndet mellan fordonen överstiger två meter

500

500

3.4

6 §
1 st

Otillåtet antal passagerare i bil

500

500

3.5

6 §
2 st

Otillåtet antal passagerare på motorcykel

500

500

3.6

7 §

�&stadkommande av onödigt buller med motordrivet
fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan
mängd att de orsakar olägenheter

1 000

1 000

3.7

8 §

Onödig och störande körning med motordrivet for-
don vid bostadsbebyggelse eller underlåtenhet att vid
färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, has-
tighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs

1 000

1 000

background image

3

SFS 2016:378

Vinterdäck

3.8

9 §

Underlåtenhet att vid färd med motorcykel, moped
(endast i föreskrivna fall), traktor b utan karosseri
eller terrängskoter utan karosseri använda skydds-
hjälm eller ha hjälmen fastspänd på föreskrivet sätt

1 500

1 500

1 500

3.9

9 §

Underlåtenhet av förare att se till att passagerare
under 15 år använt skyddshjälm eller annat huvud-
skydd

2 500

Trafik med motordrivna fordon på väg

3.10 10 §

och
10 a §
1 st

Ej använt bilbälte

1 500

1 500

3.11 10 c § Underlåtenhet av förare att se till att passagerare

under 15 år använt bilbälte eller särskild skydds-
anordning

2 500

3.12 13 §

Fordonståg brukats trots att kortast tillåtna avstånd
mellan axlarna underskridits

1 200

3.13 15 §

Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon
med för bred last

2 500

500

3.14 17 §

�verskridit högsta tillåtna fordonslängd

2 500

500

3.15 18 §

Fört fordon vars hjul, band eller medar kan medföra
nämnvärd skada på körbanan på annan väg än
enskild

1 000

500

3.16 19 §

1 p

Låtit tvåhjulig motorcykel dras eller skjutas av annat
fordon eller spårvagn

1 000

3.17 19 §

2 p

Vid färd med tvåhjulig motorcykel dra eller framför
sig skjuta annan vägtrafikant eller vid sidan föra an-
nat fordon än tillkopplad sidvagn

1 000

Bestämmelser om miljözon

3.18 22 §

Fört fordon i miljözon trots att detta inte varit tillåtet
med det aktuella fordonet

1 000

3.19 24 §

1 st

Underlåtenhet att vid färd i miljözon medföra hand-
lingar som visar de emissionskrav som fordonets
motor uppfyllde vid typgodkännande, registrering
eller ibruktagande

1 000

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
4 §

14 kap
11 §

13.1 4 kap

18 a §

Fordon använt vid färd på väg utan att vara försett med vinterdäck eller
likvärdig utrustning vid tidpunkt då sådan utrustning skall användas

1 200

1 200

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
4 §

14 kap
5 §

14 kap
8 §

background image

4

SFS 2016:378

Bilaga 2

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Regler om fordons utrustning

Ansvar enligt 8 kap. 9 §

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar)

Nr

Bristfällighet

Bot

1.1

Varningstriangel saknas vid färd

500

1.2

Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)

500

1.3

Otillåtet hög ljudnivå

500

1.4

Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt

500

1.5

Styrinrättning är inte effektiv

3 000

1.6

Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion

500

1.7

Utrustning för indirekt sikt saknas eller är bristfällig

500

1.8

Färdbroms är inte effektiv

3 000

1.9

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

1.10 Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt

500

1.11 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

1.12 Backningsanordning saknas eller är ur funktion

500

1.13 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

1.14 Strålkastare, lykta, reflexanordning eller glödlampa försett med färgskikt

500

1.15 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

1.16 Lykta/lyktor/strålkastare framtill

1. samtliga saknas eller är ur funktion...........................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ............
3. en eller flera saknas eller är ur funktion ....................................................
4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden......
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet
sätt .................................................................................................................

1 500
3 000
1 000
2 000

500

1.17 Körriktningsvisare saknas, är bristfällig(a), inte av godkänd typ, ur funktion

eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

500

1.18 Stopplykta/stopplyktor

1. samtliga saknas eller är ur funktion...........................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ............
3. en eller flera saknas eller är ur funktion ....................................................
4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden......
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet
sätt .................................................................................................................

1 500
3 000
1 000
2 000

500

1.19 Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller

är inte anordnad på föreskrivet sätt

500

1.20 Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av god-

känd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större
bredd än 160 cm ............................................................................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

1.21 Baklykta/baklyktor

1. samtliga saknas eller är ur funktion...........................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ............
3. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ......................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

1 500
3 000
1 000
2 000

500

1.22 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte

anordnad(e) på föreskrivet sätt ......................................................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

background image

5

SFS 2016:378

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar)

1.23 Lykta(or) på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd

överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anord-
nade på föreskrivet sätt..................................................................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

1.24 Lykta(or) på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funk-

tion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på
föreskrivet sätt ...............................................................................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

1.25 Bilbälten saknas eller är bristfälliga

1 500

1.26 Vindruta är bristfällig

500

1.27 Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är inte effektiv

500

1.28 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv

500

1.29 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv

500

1.30 Hjulskydd saknas eller är bristfälliga

500

1.31 Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt

500

1.32 Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordo-

nets maximala hastighet

500

1.33 Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller last-

bil

2 000

1.34 Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil

2 000

1.35 Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt

3 000

1.36 Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon

1 500

1.37 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

1.38 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

2.1

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

2.2

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt

500

2.3

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

2.4

Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordo-
nets maximala hastighet

500

2.5

Styrinrättning är inte effektiv

3 000

2.6

Färdbroms är inte effektiv

3 000

2.7

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

2.8

Backningsanordning saknas eller är ur funktion

500

2.9

Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller på
lastbil

2 000

2.10 Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller på lastbil

2 000

2.11 Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt

500

2.12 Hjulskydd (stänkskydd) saknas eller är bristfälliga

500

2.13 Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt

500

2.14 Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt

500

2.15 Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt

3 000

2.16 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

2.17 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

6

SFS 2016:378

2.18 Lykta/lyktor/strålkastare framtill

1. samtliga saknas eller är ur funktion...........................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ............
3. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ......................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet
sätt .................................................................................................................

1 500
3 000
1 000
2 000

500

2.19 Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av god-

känd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större
bredd än 160 cm ............................................................................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

2.20 Körriktningsvisare saknas, ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd

typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

500

2.21 Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd

överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av god-
känd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.......................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

2.22 Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funk-

tion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på
föreskrivet sätt ...............................................................................................
Under svåra ljusförhållande...........................................................................

500

1 000

2.23 Baklykta/baklyktor

1. samtliga saknas eller är funktion ...............................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ............
3. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ......................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

1 500
3 000
1 000
2 000

500

2.24 Stopplykta/stopplyktor

1. samtliga saknas eller är ur funktion...........................................................
2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ............
3. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ......................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

1 500
3 000
1 000
2 000

500

2.25 Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller

är inte anordnad på föreskrivet sätt

500

2.26 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte

anordnad(e) på föreskrivet sätt ......................................................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

2.27 Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion

500

2.28 Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon

1 500

2.29 Varningstriangel saknas då fordonet brukas

500

2.30 Bilbälten saknas eller är bristfälliga (beträffande buss och tung lastbil

endast fordon som tagits i bruk efter den 1 januari 2004)

1 500

2.31 Vindruta saknas eller är bristfällig

500

2.32 Utrustning för indirekt sikt/backspegel saknas eller är bristfällig

500

2.33 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv

500

2.34 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv

500

2.35 Defroster saknas eller är inte effektiv

500

2.36 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

2.37 Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)

500

2.38 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

2.39 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

7

SFS 2016:378

Däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar
(Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19)
om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras
av bilar)

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (Vägverkets
föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras
av motorcyklar)

Nr

Bristfällighet

Bot

3.1

Däck med otillräckligt profildjup

1 200

3.2

Däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering,
eller däck som visar tecken på brott eller separation

3 000

3.3

Dubbade däck under otillåten tid

500

3.4

Något men inte alla däck dubbade (personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt
max 3,5 ton)

1 000

3.5

Däck inte dubbade på släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med
totalvikt max 3,5 ton med dubbade däck

1 000

3.6

Använt anordning till skydd mot slirning som varit så beskaffad att den
kunnat skada vägen

500

Nr

Bristfällighet

Bot

4.1

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel

500

4.2

Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade
däck) på felaktigt sätt

500

4.3

Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits) på felaktigt sätt

500

4.4

Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordo-
nets maximala hastighet

500

4.5

Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering,
eller däck som visar tecken på brott eller separation

3 000

4.6

Däck med otillräckligt profildjup

1 200

4.7

Dubbade däck under otillåten tid

500

4.8

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

4.9

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

500

4.10 Styrinrättning är inte effektiv

3 000

4.11 Färdbroms är inte effektiv

3 000

4.12 Parkeringsbroms på tre- eller fyrhjulig motorcykel är inte effektiv

500

4.13 Stöldskydd saknas eller är bristfälligt

500

4.14 Stöd saknas på tvåhjulig motorcykel

500

4.15 Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av

passagerare

500

4.16 Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt

1 500

4.17 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

4.18 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

4.19 Lykta/lyktor/strålkastare framtill

1. saknas eller är ur funktion .........................................................................
2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden...........................
3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

1 500
3 000

500

4.20 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av god-

känd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

500

background image

8

SFS 2016:378

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder (Vägverkets föreskrifter
(VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder)

4.21 Baklykta/baklyktor

1. saknas eller är ur funktion .........................................................................
2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden...........................
3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskri-
vet sätt............................................................................................................

1 500
3 000

500

4.22 Stopplykta/stopplyktor saknas eller är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av

godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

1 500
3 000

4.23 Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller

är inte anordnad på föreskrivet sätt

500

4.24 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är

inte anordnad(e) på föreskrivet sätt ...............................................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

4.25 Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig

500

4.26 Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon

1 500

4.27 Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motor-

cykel utan sidvagn

500

4.28 Bilbälten saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt i

tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri

1 500

4.29 Vindruta på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är

bristfällig

500

4.30 Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig

500

4.31 Vindrutetorkare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas

eller är inte effektiv

500

4.32 Vindrutespolare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas

eller är inte effektiv

500

4.33 Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på motor-

cykel med karosseri

500

4.34 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

4.35 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

4.36 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

5.1

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped

500

5.2

Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits)

500

5.3

Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade
däck)

500

5.4

Dubbade däck under otillåten tid

500

5.5

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt

500

5.6

Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning otillräcklig

500

5.7

Styrinrättning är inte effektiv

500

5.8

Färdbroms är inte effektiv

1 000

5.9

Parkeringsbroms på tre- eller fyrhjulig moped är inte effektiv

500

5.10 Stöldskydd saknas eller är bristfälligt

500

5.11 Stöd saknas på tvåhjulig moped.

500

5.12 Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig moped inrättad för transport av

passagerare

500

5.13 Kopplingsanordning saknas eller är bristfällig på moped avsedd att dra släp-

vagn

500

5.14 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

9

SFS 2016:378

5.15 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

5.16 Strålkastare framtill

1. saknas eller är ur funktion .........................................................................
2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden...........................
3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

800

1 600

500

5.17 Positionslykta framtill saknas eller är ur funktion på tre- eller fyrhjulig

moped

500

5.18 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd

typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på tre- eller fyrhjulig moped med
karosseri eller släpvagn som dras av moped klass I

500

5.19 Baklykta/baklyktor

1. saknas eller är ur funktion .........................................................................
2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden...........................
3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

800

1 600

500

5.20 Föreskriven stopplykta/stopplyktor

1. saknas eller är ur funktion .........................................................................
2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden...........................
3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

800

1 600

500

5.21 Reflexanordning(ar) på moped baktill eller på sidan saknas, är bristfällig(a),

är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt ..............
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

5.22 Pedalreflexanordning(ar) på moped saknas, är bristfällig(a) eller är inte

anordnad(e) på föreskrivet sätt ......................................................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

5.23 Reflexanordning(ar) baktill eller på sidan saknas, är bristfällig(a), är inte av

godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på sidvagn eller
cykelkärra vid färd under mörker

500

5.24 Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig

500

5.25 Varningstriangel saknas vid färd med annan moped än tvåhjulig

500

5.26 LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid

färd på väg med 3- eller 4-hjulig moped klass 1

500

5.27 Bilbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt i tre-

eller fyrhjulig moped med karosseri

500

5.28 Vindruta på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas eller är brist-

fällig

500

5.29 Backspeglar saknas

500

5.30 Vindrutetorkare på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas eller är

bristfällig(a)

500

5.31 Vindrutespolare på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri saknas eller är

bristfällig(a)

500

5.32 Avimnings- och avfrostningsanordning saknas eller är bristfällig på tre-

eller fyrhjulig moped med karosseri

500

5.33 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

5.34 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

5.35 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

10

SFS 2016:378

Traktorer (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer
(TSFS 2012:97))

Nr

Bristfällighet

Bot

6.1

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

6.2

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

500

6.3

Hjul, medar eller band saknas

500

6.4

Dubbdäck under otillåten tid

500

6.5

Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordo-
nets maximala hastighet

500

6.6

Däck som visar tecken på brott eller separation

1 500

6.7

Styrinrättning är inte effektiv

1 000

6.8

Färdbroms är inte effektiv

1 200

6.9

Parkeringsbroms är inte effektiv

500

6.10 Backningsanordning saknas eller är bristfällig (traktor som tagits i bruk den

1 januari 2005 eller senare)

500

6.11 Förarhytt saknas på traktor med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av

600 kg eller högre

1 000

6.12 Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador

saknas eller är bristfälligt

1 000

6.13 Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt

1 000

6.14 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

6.15 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

6.16 Föreskrivna lykta/lyktor/strålkastare framtill

1. saknas eller är ur funktion .........................................................................
2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden...........................
3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

800

1 600

500

6.17 Körriktningsvisare på traktor med förarhytt saknas, är ur funktion, är brist-

fälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

500

6.18 Baklykta/baklyktor (endast vid färd på väg under mörker avseende traktor

utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg)
1. båda saknas eller är ur funktion.................................................................
2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..................
3. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ......................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

800

1 600

500

1 000

500

6.19 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är

inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg ......................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

6.20 Utrustad med larmanordning

1 500

6.21 Varningstriangel saknas vid färd på väg med traktor med tjänstevikt av

600 kg eller högre

500

6.22 Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-

skrivet sätt vid färd på väg

500

6.23 Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt

500

6.24 Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig

500

6.25 Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv

500

6.26 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

6.27 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

background image

11

SFS 2016:378

Motorredskap (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap)

Nr

Bristfällighet

Bot

7.1

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I eller
registrerat motorredskap klass II)

500

7.2

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

500

7.3

Hjul, medar eller band saknas

500

7.4

Dubbdäck under otillåten tid

500

7.5

Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordo-
nets maximala hastighet

500

7.6

Däck som visar tecken på brott eller separation

1 500

7.7

Däck med otillräckligt profildjup (motorredskap klass I)

1 200

7.8

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I)

500

7.9

Styrinrättning är inte effektiv

1 000

7.10 Färdbroms är inte effektiv

1 200

7.11 Parkeringsbroms är inte effektiv

500

7.12 Backningsanordning saknas eller är ur funktion (motorredskap klass I med

en tjänstevikt över 450 kg)

500

7.13 Förarhytt saknas (motorredskap klass I med tjänstevikt, beräknad utan

förarhytt, av 600 kg eller högre)

500

7.14 Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (motorredskap klass I)

500

7.15 Kopplingsanordning för släpvagn, släpfordon eller terrängsläp är bristfällig

eller otillfredsställande fastsatt

1 200

7.16 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

7.17 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

7.18 Lykta/lyktor/strålkastare framtill (motorredskap klass II utan förarhytt med

en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd i mörker)
1. saknas eller är ur funktion .........................................................................
2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden...........................
3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

800

1 600

500

7.19 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd

typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (motorredskap med förarhytt)

500

7.20 Baklykta/baklyktor (motorredskap klass II endast vid färd på väg) (motor-

redskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg
endast vid färd på väg i mörker)
1. båda saknas eller är ur funktion.................................................................
2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..................
3. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ......................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

800

1 600

500

1 000

500

7.21 Stopplykta/stopplyktor (motorredskap klass I)

1. båda saknas eller är ur funktion.................................................................
2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..................
3. en saknas eller är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller
är inte anordnade på föreskrivet sätt..............................................................

800

1 600

500

7.22 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är

inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (motorredskap klass II endast vid färd på
väg) ................................................................................................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

7.23 Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig (motorredskap

klass I)

500

7.24 Utrustad med larmanordning

1 500

7.25 Varningstriangel saknas vid färd på väg (motorredskap med tjänstevikt,

beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre)

500

7.26 KM-skylt saknas vid färd på väg (motorredskap klass I)

500

background image

12

SFS 2016:378

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II
(
Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil
ombyggd till motorredskap klass II)

7.27 Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-

skrivet sätt vid färd på väg (motorredskap klass II)

500

7.28 Vindruta saknas eller är bristfällig (motorredskap med förarhytt)

500

7.29 Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (motorredskap med förar-

hytt)

500

7.30 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (motorredskap med vindruta)

500

7.31 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I med

förarhytt)

500

7.32 Defroster saknas eller är inte effektiv (motorredskap med förarhytt)

500

7.33 Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I)

500

7.34 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

7.35 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

8.1

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

8.2

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

500

8.3

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

8.4

Dubbade däck under otillåten tid

500

8.5

Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordo-
nets maximala hastighet

500

8.6

Däck som visar tecken på brott eller separation

1 500

8.7

Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor med en totalvikt av högst
3 500 kg)

1 200

8.8

Styrinrättning är inte effektiv

1 000

8.9

Färdbroms är inte effektiv

1 200

8.10 Parkeringsbroms är inte effektiv

500

8.11 Förarhytt/karosseri saknas

500

8.12 Defroster (uppvärmningsanordning) i förarhytt saknas eller är inte effektiv

500

8.13 Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt

(A-traktor)

1 000

8.14 Kopplingsanordning är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt (bil om-

byggd till motorredskap klass II)

1 000

8.15 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

8.16 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

8.17 Lykta/lyktor/strålkastare framtill

1. saknas eller är ur funktion .........................................................................
2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden...........................
3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

800

1 600

500

8.18 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av god-

känd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

500

8.19 Baklykta/baklyktor vid färd på väg

1. båda saknas eller är ur funktion.................................................................
2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..................
3. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ......................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

800

1 600

500

1 000

500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

13

SFS 2016:378

Efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst
50 km/h (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:20) om efterfordon,
terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h)

8.20 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är

inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg ......................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

8.21 Utrustad med larmanordning

1 500

8.22 Varningstriangel saknas vid färd på väg

500

8.23 Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-

skrivet sätt vid färd på väg

500

8.24 Vindruta saknas eller är bristfällig

500

8.25 Föreskriven backspegelutrustning saknas eller är bristfällig

500

8.26 Föreskriven vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv

500

8.27 Föreskriven vindrutespolare saknas eller är inte effektiv

500

8.28 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig

myndighet

500

8.29 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

Efterfordon

9.1

Hjul, medar eller band saknas

500

9.2

Dubbdäck under otillåten tid

500

9.3

Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordo-
nets maximala hastighet

500

9.4

Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt

1 200

9.5

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-
ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

9.6

Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller
otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

9.7

Baklykta/baklyktor vid färd på väg under mörker
1. båda saknas eller är ur funktion.................................................................
2. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt......................................................................................................

1 000

500

500

9.8

Föreskriven framlykta(or) vid färd under mörker, om fordonet skjuter ut
mer än 20 cm på vägen jämfört med dragande fordon saknas, är ur funktion,
är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast avseende
vänster sida på fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)

500

9.9

Körriktningsvisare vid färd på väg saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är
inte av godkänd typ, eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (efterfordon
som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)

500

9.10 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är

inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg under mörker

500

9.11 Framlyktor eller reflexanordningar saknas på frånkopplat efterfordon, som

under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats

1 200

9.12 Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-

skrivet sätt vid färd på väg

500

9.13 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

9.14 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

14

SFS 2016:378

Släpfordon som dras av tung terrängvagn med en
konstruktiv hastighet av högst 30 km/tim, traktor eller
motorredskap klass II

9.15 Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är bristfällig

500

9.16 Dubbdäck under otillåten tid

500

9.17 Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordo-

nets maximala hastighet

500

9.18 Kopplingsanordning saknas, bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt

1 200

9.19 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

9.20 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

9.21 Baklykta/baklyktor vid färd på väg (endast under mörker avseende fordon

tagna i bruk före den 1 januari 2005)
1. båda saknas eller är ur funktion.................................................................
2. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
3. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt ........................

1 000

500
500

9.22 Föreskriven framlykta(or) vid färd på väg, om fordonet skjuter ut mer än 20

cm än dragande fordon saknas, är ur funktion, är bristfällig, eller är inte an-
ordnad på föreskrivet sätt (endast avseende vänster sida och under mörker
på fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)

500

9.23 Körriktningsvisare vid färd på väg saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller

inte anordnade på föreskrivet sätt (endast fordon som tagits i bruk den 1 ja-
nuari 2005 eller senare)

500

9.24 Reflexanordning(ar) vid färd på väg saknas, är bristfällig(a) eller är inte an-

ordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg (endast under mörker avseende
fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)

500

9.25 Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-

skrivet sätt vid färd på väg

500

9.26 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

9.27 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Släpvagn som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet
över 30 km/tim eller av motorredskap klass I

9.28 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

9.29 Hjul eller band saknas

500

9.30 Dubbade däck under otillåten tid

500

9.31 Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordo-

nets maximala hastighet

500

9.32 Färdbroms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (släpvagn avsedd

för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kg)

1 200

9.33 Parkeringsbroms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (släpvagn

avsedd för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 400 kg)

500

9.34 Stänkskydd saknas eller är bristfälliga

500

9.35 Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas

eller är bristfälligt

500

9.36 Sidoskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är

bristfälligt

500

9.37 Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt

1 200

9.38 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

9.39 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

15

SFS 2016:378

9.40 Baklykta/baklyktor

1. båda saknas eller är ur funktion.................................................................
2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..................
3. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ......................
5. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt ........................

800

1 600

500

1 000

500

9.41 Stopplykta/stopplyktor

1. båda saknas eller är ur funktion.................................................................
2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden ..................
3. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
4. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt ........................

800

1 600

500
500

9.42 Lykta(or) framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anord-

nade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm ................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

9.43 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte

anordnade på föreskrivet sätt

500

9.44 Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas, är ur funktion, är brist-

fällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt .....................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

9.45 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på

föreskrivet sätt ...............................................................................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

9.46 Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på före-

skrivet sätt

500

9.47 KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt

500

9.48 Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig (registrerad släp-

vagn)

500

9.49 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

9.50 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Terrängsläp som dras av terrängvagn

9.51 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (registrerat terrängsläp)

500

9.52 Hjul, band eller medar saknas

500

9.53 Anordning mot slirning i sidled saknas (terrängsläp på medar)

500

9.54 Färdbroms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (terrängsläp med

däck eller band avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger
750 kg)

1 200

9.55 Parkeringsbroms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (terrängsläp

med däck eller band avsett för personbefordran eller vars totalvikt översti-
ger 400 kg)

500

9.56 Stänkskydd saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt

500

9.57 Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt

1 200

9.58 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

9.59 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

9.60 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på

föreskrivet sätt ...............................................................................................
Under svåra ljusförhållanden.........................................................................

500

1 000

9.61 Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig

500

9.62 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

9.63 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

16

SFS 2016:378

Cyklar, hästfordon och sparkstöttingar (Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2009:31) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar)

Terrängsläp som dras av terrängskoter

9.64 Hjul, band eller medar saknas

500

9.65 Anordning mot slirning i sidled saknas (terrängsläp på medar)

500

9.66 Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt

1 200

9.67 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

9.68 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

9.69 Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på

föreskrivet sätt vid färd i mörker

500

9.70 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

Släpsläde

9.71 Kopplingsanordning saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anord-

nad på föreskrivet sätt

1 000

9.72 Anordning till skydd mot slirning i sidled saknas, är ur funktion, är bristfäl-

lig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt

1 000

9.73 Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på före-

skrivet sätt vid färd på väg

500

9.74 Baklykta/baklyktor vid färd under mörker

1. båda saknas eller är ur funktion.................................................................
2. en saknas eller är ur funktion.....................................................................
3. fel i andra fall ............................................................................................

1 000

500
500

9.75 Reflexanordning(ar) baktill eller på sidan vid färd under mörker saknas, är

bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt

500

9.76 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

Nr

Bristfällighet

Bot

Cykel med vev- eller trampanordning

10.1

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-
ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

10.2

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anord-
ning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

10.3

Färdbroms är inte effektiv

500

10.4

Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sid-
vagn är inte effektiv

500

10.5

Baklykta på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid
färd under mörker

500

10.6

Framlykta/strålkastare på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är
bristfällig vid färd under mörker

500

10.7

Lykta som visar rött ljus bakåt på cykelkärra vid färd under mörker saknas
eller är bristfällig då reflexanordning saknas

500

10.8

Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) vid färd under mörker

500

10.9

Ringklocka saknas eller är ur funktion

500

10.10 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

10.11 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

17

SFS 2016:378

Terrängmotorfordon (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:17) om
terrängmotorfordon)

Cykel utan vev- eller trampanordning

10.12 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

10.13 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

10.14 Styrinrättning saknas eller är inte tillfredsställande

500

10.15 �verskridande av högsta tillåtna längd och/eller bredd

500

10.16 Bromssystem är inte effektivt

500

10.17 Automatisk broms då hastighetsreglage släpps saknas

500

10.18 Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul är inte effektiv

500

10.19 Baklykta saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker

500

10.20 Lykta eller strålkastare fram saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid

färd under mörker

500

10.21 Reflexanordning saknas, är bristfällig(a) eller är inte av godkänd typ vid

färd under mörker

500

10.22 Ringklocka eller annan ljudsignalutrustning saknas eller är ur funktion

500

10.23 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

10.24 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Hästfordon

10.25 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

10.26 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

10.27 Framlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnade på

föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg

500

10.28 Baklykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnade på

föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg

500

10.29 Reflexanordning saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på före-

skrivet sätt vid färd under mörker

500

10.30 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

Sparkstötting

10.31 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

10.32 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt

500

10.33 Reflexanordning saknas eller är bristfällig vid färd under mörker

500

10.34 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

Nr

Bristfällighet

Bot

Terrängvagn

11.1

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

11.2

Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt

500

11.3

Hjul, medar eller band saknas

1 000

11.4

Dubbade däck vid färd på väg under otillåten tid

500

11.5

Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter for-
donets maximala hastighet

500

11.6

Däck som visar tecken på brott eller separation

1 500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

18

SFS 2016:378

11.7

Däck med otillräckligt profildjup vid färd på väg (avseende tung terräng-
vagn endast då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)

1 200

11.8

Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

11.9

Styrinrättning är inte effektiv

1 500

11.10 Färdbroms är inte effektiv

1 500

11.11 Reservbroms är inte effektiv

500

11.12 Parkeringsbroms är inte effektiv

500

11.13 Stöldskydd saknas eller är bristfälligt (lätt terrängvagn)

500

11.14 Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (avseende tung terrängvagn endast

då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)

500

11.15 Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är bristfällig eller

otillfredsställande fastsatt

1 200

11.16 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

11.17 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

11.18 Lykta/lyktor/strålkastare framtill

1. saknas eller är ur funktion ........................................................................
2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .........................
3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt ....................................................................................................

800

1 600

500

11.19 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd

typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (terrängvagn med förarhytt)

500

11.20 Baklykta/baklyktor

1. båda saknas eller är ur funktion ...............................................................
2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.................
3. en saknas eller är ur funktion ...................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt ....................................................................................................

800

1 600

500

1 000

500

11.21 Stopplykta/stopplyktor

1. båda saknas eller är ur funktion ...............................................................
2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.................
3. en saknas eller är ur funktion ...................................................................
4. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt ....................................................................................................

800

1 600

500

500

11.22 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är

inte anordnad(e) på föreskrivet sätt..............................................................
Under svåra ljusförhållande .........................................................................

500

1 000

11.23 Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig

500

11.24 Varningstriangel saknas vid färd på väg (tung terrängvagn)

500

11.25 KM-skylt saknas (tung terrängvagn med konstruktiv hastighet över 30 km/

h)

500

11.26 Föreskriven LGF-skylt saknas vid färd på väg (tung terrängvagn med kon-

struktiv hastighet av högst 30 km/h)

500

11.27 Vindruta saknas eller är bristfällig (terrängvagn med förarhytt)

500

11.28 Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (terrängvagn med förar-

hytt)

500

11.29 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med vindruta)

500

11.30 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med vindruta)

500

11.31 Defroster saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med förarhytt)

500

11.32 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion (avseende tung terrängvagn

endast då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)

500

11.33 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

11.34 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

19

SFS 2016:378

Terrängskoter

11.35 Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

11.36 Hjul, band eller medar saknas

1 000

11.37 Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv

500

11.38 Styrinrättning är inte effektiv

1 000

11.39 Färdbroms är inte effektiv

1 200

11.40 Parkeringsbroms är inte effektiv

500

11.41 Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är bristfällig eller

otillfredsställande fastsatt

1 200

11.42 Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-

ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

11.43 Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller

otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt

500

11.44 Lykta/lyktor/strålkastare framtill

1. saknas eller är ur funktion........................................................................
2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .........................
3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt ....................................................................................................

800

1 600

500

11.45 Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anord-

nade på föreskrivet sätt (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)

500

11.46 Baklykta/baklyktor (terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer)

1. båda saknas eller är ur funktion ...............................................................
2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.................
3. en saknas eller är ur funktion ...................................................................
4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....................
5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt ....................................................................................................

800

1 600

500

1 000

500

11.47 Baklykta (terrängskoter med en mindre bredd än 130 cm)

1. saknas eller är ur funktion........................................................................
2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden .........................
3. är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet
sätt ...............................................................................................................

800

1 600

500

11.48 Stopplykta/stopplyktor (terrängskotrar med en bredd av 130 cm eller mer)

1. båda saknas eller är ur funktion ...............................................................
2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.................
3. en saknas eller är ur funktion ...................................................................
4. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på före-
skrivet sätt ....................................................................................................

800

1 600

500

500

11.49 Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är

inte anordnad(e) på föreskrivet sätt..............................................................
Under svåra ljusförhållanden .......................................................................

500

1 000

11.50 Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig

500

11.51 Vindruta saknas eller är bristfällig (terrängskoter med förarhytt eller slutet

karosseri)

500

11.52 Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (terrängskoter med förar-

hytt eller slutet karosseri)

500

11.53 Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (terrängskoter med vindruta)

500

11.54 Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (terrängskoter med vindruta)

500

11.55 Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion

500

11.56 Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-

dighet

500

11.57 Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är

av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt

500

Nr

Bristfällighet

Bot

background image

20

SFS 2016:378

CE-märkt terrängskoter (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:18) om CE-
märkt terrängskoter)

Bestämmelser om körförbud

Ansvar enligt 8 kap 9 §

Nr

Bristfällighet

Bot

12.1

Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig

500

12.2

Hjul, band eller medar saknas

1 000

12.3

Färdbroms är inte effektiv

1 200

12.4

Lykta baktill vid färd under mörker
1. saknas eller är ur funktion ........................................................................
2. är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt .............................

800
500

12.5

Strålkastare framtill vid färd under mörker
1. saknas eller är ur funktion ........................................................................
2. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt .......................

800
500

12.6

Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på
föreskrivet sätt vid färd under mörker

500

12.7

Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anord-
ning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt

500

12.8

Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller
otillåten anordning som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt

500

12.9

Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myn-
dighet

500

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

13.1

2 kap. 2 § eller
4 kap. 35 §

Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts
vid mopedbesiktning eller brukat ändrad moped klass
II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning
efter ändringen

500

13.2

5 kap. 1 § 1�4

Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighets-
besiktning
1. lätt lastbil i taxitrafik ..............................................
2. lastbil, släpfordon eller terrängmotorfordon som i
andra fall än 1 ställts till allmänhetens förfogande för
personbefordran med förare och mot betalning .........
3. personbil vid övningskörning i trafikskola ............
4. fordon för personbefordran som kopplats till
motordrivet fordon (inte terrängmotorfordon)...........

1 200

1 200
1 200

1 000

13.3

6 kap. 12 § och
6 kap. 21 § 1 men.

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt
till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning

1 500

13.4

6 kap. 15 §

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt
till periodiskt återkommande kontrollbesiktning

1 500

13.5

6 kap. 16 §

Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontroll-
besiktning

1 500

13.6

6 kap. 17 §

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt
till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesikt-
ning eller har inte godkänts vid provning av en ackre-
diterad verkstad

1 500

13.7

6 kap. 20 § eller
29 §

Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt
till vid kontrollbesiktning eller vid en flygande in-
spektion förelagd registreringsbesiktning

1 500

13.8

6 kap. 26 §

Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande
inspektion

1 500

background image

21

SFS 2016:378

�vriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

Ansvar enligt 8 kap 8 §

13.9

6 kap. 28 §

Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid
flygande inspektion meddelat föreläggande om kon-
trollbesiktning eller inte reparerat och provat fordonet
hos en ackrediterad verkstad eller för ett besiktnings-
organ inte visat att bristerna avhjälpts eller för
polismyndighet inte visat att bristerna avhjälpts.

1 500

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

14.1

4 kap. 20 §

Inte inställt fordon för registreringsbesiktning inom
föreskriven tid efter företagen ändring

1 000

14.2

5 kap. 7 §

Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighetsbevis
eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran en-
ligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen (2009:211)

500

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

background image

22

SFS 2016:378

Bilaga 4.2

Brott mot förordning (2001:650) om vägtrafikregister

Ansvar enligt 17 kap. 1 §

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1.1

6 kap. 10 §
1 st.

Utländskt fordon brukats i internationell trafik utan
att vara registrerat i annat land

1 200

1.2

6 kap. 12 §

Brukat registrerat fordon i internationell vägtrafik
utan att fordonet är försett med registreringsskylt

1 500

1.3

6 kap. 13 §

Brukat registrerat fordon i internationell vägtrafik
utan att fordonet är försett med nationalitetsmärke

500

1.4

7 kap. 6 §

Fordon brukats utan att det varit försett med
registreringsskyltar i föreskriven ordning

1 500

1.5

7 kap. 8 § 1 st.

Registreringsskylt inte väl synlig/inte i sådant skick
att den lätt kan avläsas/under färd dold så att den inte
går att avläsa

1 500

1.6

7 kap. 8 § 3 st.

Otillåtet tecken eller märke satts fast på registrerings-
skylt

500

1.7

7 kap. 15 § 1 men.

Fordon brukats med provisoriska registreringsskyltar
trots att ersättningsskyltar erhållits

500

1.8

7 kap. 16 § jfr med
7 kap. 6 §

Fordon brukats utan att det varit försett med ersätt-
ningsskyltar/provisoriska skyltar i föreskriven ord-
ning

1 500

1.9

7 kap. 16 § jfr med
7 kap. 8 § 1 st.

Ersättningsskylt/provisorisk skylt inte väl synlig/inte
i sådant skick att den lätt kan avläsas/under färd dold
så att den inte går att avläsa

1 500

1.10

7 kap. 16 § jfr med
7 kap. 8 § 3 st.

Otillåtet tecken eller märke satts fast på ersättnings-
skylt/provisorisk skylt

500

1.11

14 kap. 6 § 1 st.
jfr med 7 kap. 6 §

Fordon brukats utan att det varit försett med salu-
vagnsskylt i föreskriven ordning

500

1.12

14 kap. 6 § 1 st.
jfr med 7 kap. 8 §
1 st.

Saluvagnsskylt inte väl synlig/inte i sådant skick att
den lätt kan avläsas/under färd dold så att den inte går
att avläsa

500

1.13

14 kap. 6 § 1 st.
jfr med 7 kap. 8 §
3 st.

Otillåtet tecken eller märke satts fast på saluvagns-
skylt

500

1.14

15 kap. 4 § 2 st.
jfr med 7 kap. 6 §

Fordon brukats utan att det varit försett med interims-
skyltar i föreskriven ordning

1 500

1.15

15 kap. 4 § 2 st.
jfr med 7 kap. 8 §
1 st.

Interimsskylt inte väl synlig/inte i sådant skick att den
lätt kan avläsas/under färd dold så att den inte går att
avläsa

1 500

1.16

15 kap. 4 § 2 st.
jfr med 7 kap. 8 §
3 st.

Otillåtet tecken eller märke satts fast på interimsskylt

500

1.17

16 kap. 10 § jfr
med 7 kap. 6 §

Fordon brukats utan det varit försett med
personliga skyltar i föreskriven ordning

1 500

1.18

16 kap. 10 § jfr med
7 kap. 8 § 1 st.

Personlig skylt inte väl synlig/inte i sådant skick att
den lätt kan avläsas/under färd dold så att den inte går
att avläsa

1 500

1.19

16 kap. 10 § jfr med
7 kap. 8 § 3 st.

Otillåtet tecken eller märke satts fast på personlig
skylt

500

background image

23

SFS 2016:378

Ansvar enligt 17 kap. 2 § 1 st.

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

2.1

6 kap. 11 §

Brukat fordon i internationell vägtrafik utan att med-
föra registreringsbevis (gäller inte fordon registrerade
i Danmark, Norge eller Finland)

1 000

2.2

7 kap. 10 §

Taxiskylt inte lämnats in till behörig myndighet

500

2.3

7 kap. 16 §
jfr med 7 kap. 10 §

Ersättningsskylt/provisorisk skylt inte lämnats in till
behörig myndighet

500

2.4

10 kap. 11 §

Namn- eller adressändring inte anmälts i föreskrivna
fall

500

2.5

10 kap. 12 §

�ndrad användning av registrerat fordon inte anmälts
till behörig myndighet i föreskrivna fall

500

2.6

10 kap. 13 §

�ndrad användning av fordon inte anmälts till behö-
rig myndighet i föreskrivna fall

500

2.7

14 kap. 7 § 1 men.

Saluvagnsskylt har inte lämnats in till behörig myn-
dighet

500

2.8

14 kap. 7 § 2 men.

Att saluvagnsskylt förstörts eller förkommit har inte
skriftligen anmälts till behörig myndighet

500

2.9

17 kap. 5 § 3 st.
2 men.

Bevis om tillstånd att föra fordon till närmaste lämp-
liga uppställnings- eller avlastningsplats har inte
medförts

500

2.10

17 kap. 2 § 2 st.

�verträdelse av föreskrifter om skyltar eller
märken som har beslutats enligt bemyndiganden
i vägtrafikregisterförordningen

500

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016