SFS 2016:380 Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

160380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor;

utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2010:1075) om brandfar-

liga och explosiva varor

dels att 7, 11, 19, 23, 24 och 25 §§ och rubriken närmast före 7 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 24 a § och 24 b §, av följande ly-

delse.

Krav vid hantering, överföring, import eller export av brandfarliga och
explosiva varor

7 §

En explosiv vara får hanteras, överföras, importeras eller exporteras en-

dast av den som fyllt 18 år.

11 §

I verksamhet som är tillståndspliktig enligt lagen (2010:1011) om

brandfarliga och explosiva varor ska tillståndshavaren kunna redovisa de ex-
plosiva varor som hanteras, överförs, importeras eller exporteras.

19 §

Om den som har tillstånd ansöker om nytt eller ändrat tillstånd får han-

tering, överföring, import eller export ske enligt det tidigare tillståndet till
dess att tillståndsmyndigheten har prövat frågan, om tillståndsmyndigheten
medger det.

Om ett tillstånd att inneha explosiva varor har upphört att gälla, ska den

som ändå fortsatt innehar varorna hantera dem på det sätt som tillståndsmyn-
digheten anger.

23 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är i fråga om brandfar-

liga och explosiva varor samt sådana produkter som används för hanteringen
av brandfarliga och explosiva varor för vilka myndigheten har utfärdat före-
skrifter marknadskontrollmyndighet enligt artikel 19, 24.2, 26, 27.2 och 29 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli
2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-
föring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållandet på marknaden
och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning), i den ursprungliga
lydelsen.

SFS 2016:380

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:380

24 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i enlighet med för-

ordning 765/2008 och i fråga om brandfarliga och explosiva varor

1. inrätta förfaranden enligt artikel 18.2,
2. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20�22 och 23.2, och
3. samarbeta med andra i enlighet med artikel 24.4.

24 a §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska meddela Europe-

iska kommissionen och andra medlemsstater om

1. explosiva varor som inte uppfyller gällande krav, om myndigheten anser

att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller i Sverige,

2. egna vidtagna åtgärder med en explosiv vara när andra medlemsstater

meddelat myndigheten att varan inte uppfyller gällande krav och lämna de
kompletterande uppgifter som myndigheten har tillgång till, eller

3. explosiva varor som bedöms utgöra en risk, trots att de uppfyller gäl-

lande krav.

Ett meddelande enligt 1 eller 3 ska innehålla all tillgänglig information.

24 b §

När det behövs ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en marknadskontrollmyndig-
het i en annan medlemsstat i Europeiska unionen har fattat om explosiva
varor. Europeiska kommissionen, andra medlemsstater och regeringen ska
skyndsamt informeras om invändningen och skälen för den.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska delta i samråd mellan

kommissionen och medlemsstaterna, dels när det har rests invändningar mot
ett beslut om explosiva varor eller om kommissionen ifrågasätter beslutet,
dels när det gäller explosiva varor som bedöms utgöra en risk, trots att de
uppfyller gällande krav.

25 §

2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter om

1. vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning

eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor,

2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor,
3. brandfarliga och explosiva varors egenskaper och utförande,
4. undantag från tillståndskravet i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga

och explosiva varor,

5. undantag från tillämpningen av lagen om brandfarliga och explosiva

varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen i fråga om viss
vara eller viss hantering, överföring, import eller export,

6. att bestämmelserna om godkännande av explosiva varor och om godkän-

nande av föreståndare för verksamhet med explosiva varor även ska vara till-
lämpliga på en brandreaktiv vara,

7. de frågor som avses i 36 § 5�13 lagen om brandfarliga och explosiva

varor,

8. att hantering, överföring, import eller export av en brandfarlig eller ex-

plosiv vara ska vara förbjuden, om det är av särskild betydelse med hänsyn till
brand- eller explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en ex-
plosion,

2 Senaste lydelse 2010:1160.

background image

3

SFS 2016:380

9. avgifternas storlek enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor när

det gäller den egna verksamheten,

10. att varor, som har tillstånd eller godkännande enligt äldre bestämmelser

om brandfarliga och explosiva varor men som på grund av EU-direktiv ska
vara CE-märkta, i stället ska förses med CE-märkning, och

11. undantag från åldersgränsen i 7 §, i den utsträckning det är möjligt med

hänsyn till regler som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar föreskrifter

om fyrverkeripjäser som hanteras av allmänheten ska myndigheten, i den ut-
sträckning det är möjligt med hänsyn till regler som gäller inom EES, endast
tillåta sådana fyrverkeripjäser som har annat huvudsakligt syfte än att avge
knall. Med fyrverkeripjäser avses explosiva varor som innehåller pyrotek-
niska ämnen, avger ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöje.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016