SFS 2016:382 Förordning om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

160382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:1052) om
krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap;

utfärdad den 28 april 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2015:1052) om kris-

beredskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd bered-
skap ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:382

Utkom från trycket
den 11 maj 2016

background image

2

SFS 2016:382

Bilaga

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har särskilt
ansvar inom områdena

Samverkans-
områden

Myndigheter med särskilda
uppgifter inom sam-
verkansområdena

Myndighet
med ansvar
enligt 10 §

Myndighet
med ansvar
enligt 16 §

Teknisk
infrastruktur

Affärsverket svenska
kraftnät
Elsäkerhetsverket
Livsmedelsverket
Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

Transporter

Luftfartsverket
Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Trafikverket
Transportstyrelsen

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

Farliga ämnen

Folkhälsomyndigheten
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens veterinär-
medicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Tullverket

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Ekonomisk
säkerhet

Finansinspektionen
Försäkringskassan
Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Geografiskt
områdesansvar

Länsstyrelserna
Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap

x
x

x
x

background image

3

SFS 2016:382

Skydd,
undsättning
och vård

Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Transportstyrelsen
Tullverket

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016