SFS 2016:383 Förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

160383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om intelligenta transportsystem vid
vägtransporter;

utfärdad den 28 april 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 9 § lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter i

fråga om 2�6 §§,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 7 §.

2 §

I följande författningar finns bestämmelser av betydelse för tillämp-

ningen av denna förordning:

1. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013 av den 15 maj

2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets ITS-direktiv
2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av informationstjänster för säkra
och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.

2. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 av den 15 maj

2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/40/EU vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahål-
lande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell
trafikinformation för användare.

3 §

I denna förordning anges de myndigheter som ska pröva frågor och full-

göra de olika uppgifter som åligger en medlemsstat enligt rättsakter som be-
slutas inom Europeiska unionen och som rör intelligenta transportsystem på
vägtransportområdet och gränssnittet mot andra transportslag.

4 §

Trafikverket ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige i fråga om

delar av vägnät, områden eller prioriterade zoner enligt

1. artikel 3.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,
2. artikel 5.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013.
Trafikverket ska underrätta Transportstyrelsen om de beslut myndigheten

fattar när den fullgör uppgifter enligt första stycket.

5 §

Trafikverket ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige i fråga om åt-

komstpunkter enligt

1. artikel 5.2 och 5.3 i kommissionens delegerade förordning (EU)

nr 885/2013,

2. artikel 7.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013.

SFS 2016:383

Utkom från trycket
den 11 maj 2016

background image

2

SFS 2016:383

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

6 §

Transportstyrelsen ska vara behörigt nationellt organ enligt

1. artikel 8.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,
2. artikel 9.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013.

7 §

Transportstyrelsen ska löpande informera och tillhandahålla Europeiska

kommissionen de uppgifter som åligger Sverige enligt

1. artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,
2. artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013.

8 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning, av kommissionens delegerade förordning (EU)
nr 885/2013 och av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)