SFS 2016:384 Förordning om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

160384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1436) om
statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan;

utfärdad den 14 april 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1436) om statsbi-

drag till kulturell verksamhet i skolan

dels att 1�4, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kulturell

verksamhet för och med barn i förskolan och elever i förskoleklassen, grund-
skolan och i vissa särskilda utbildningsformer på grundskolenivå.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §

2

�ndamålet med statsbidraget är att medverka till att

1. kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan, för-

skoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer, och

2. öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och elev-

erna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till
eget skapande ökar.

3 §

3

I denna förordning avses med

kulturverksamhet: verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst,

arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och mu-
seiverksamhet,

kulturlivets parter: aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet

inom konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och natio-
nell nivå, och

vissa särskilda utbildningsformer: utbildning vid särskilda ungdomshem,

särskild undervisning för elever som vårdas på sjukhus eller en institution
som är knuten till ett sjukhus och internationella skolor på grundskolenivå.

Vid tillämpning av denna förordning ska grundskolan likställas med

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

4 §

4

Statsbidrag får lämnas till den som enligt 2 kap. skollagen (2010:800)

är huvudman för förskolan, förskoleklassen eller grundskolan eller den som

1 Senaste lydelse 2015:425.

2 Senaste lydelse 2015:425.

3 Senaste lydelse 2015:425.

4 Senaste lydelse 2015:425.

SFS 2016:384

Utkom från trycket
den 11 maj 2016

background image

2

SFS 2016:384

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

enligt 24 kap. skollagen (2010:800) är huvudman för vissa särskilda utbild-
ningsformer.

4 a §

Statsbidrag får lämnas för

1. inköp av professionell kulturverksamhet,
2. insatser som främjar barnens och elevernas eget skapande som en del i

undervisningen, och

3. insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan förskolan, förskole-

klassen, grundskolan eller vissa särskilda utbildningsformer och kulturlivets
parter.

Statsbidraget får inte användas till administrationskostnader.

6 §

5

Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kultur-

råd efter ansökan från en huvudman som anges i 4 §.

8 §

6

En huvudman som har fått statsbidrag enligt denna förordning är skyl-

dig att redovisa för Statens kulturråd hur medlen använts.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

5 Senaste lydelse 2015:425.

6 Senaste lydelse 2015:425.