SFS 2016:386 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

160386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 28 april 2016.

Regeringen föreskriver att det i livsmedelsförordningen (2006:813) ska

införas två nya paragrafer, 21 a och 40 b §§, av följande lydelse.

21 a §

Livsmedelsverket får medge undantag i enlighet med artikel 8.2 i

kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den 23 juni 2008 om tillämp-
ningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller han-
delsnormerna för ägg.

40 b §

Livsmedelsverket ska ge Strålsäkerhetsmyndigheten tillfälle att yttra

sig innan verket meddelar föreskrifter om skydd av allmänhetens hälsa mot
radioaktiva ämnen i dricksvatten med stöd av ett bemyndigande i denna för-
ordning.

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:386

Utkom från trycket
den 11 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016