SFS 2016:387 Förordning om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk

160387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:437) om statligt
stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn
och sektorn för fiskeri och vattenbruk;

utfärdad den 28 april 2016.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2008:437) om statligt stöd av

mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vatten-
bruk ska ha följande lydelse.

9 §

1

Det organ som beviljar stödet ska föra de register som avses i artikel

6.4 i kommissionens förordningar (EU) nr 1408/2013 och 717/2014.

I fråga om stöd som Nordiska ministerrådet beviljar svenska företag ska de

register som avses i första stycket föras av Statens jordbruksverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:554.

SFS 2016:387

Utkom från trycket
den 11 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016