SFS 2016:388 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

160388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 28 april 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 2 a kap. 8 a och 9 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a kap. 11 a §, av följande lydelse.

2 a kap.

8 a §

1

Trots 8 § andra stycket gäller följande under 2016.

1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från

isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den
15 december.

2. Fiske efter andra arter än lax och öring med förankrade nät i Könkämä-

älvens (älvområdet norr om mynningen till Läteseno) lugnvatten, sel och
sjöar är tillåtet från och med den 15 september till och med den 30 september.
Förankrade nät får inte sättas närmare än 200 meter från forsområden.

Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske under 2016 efter lax med håv i älvområ-

det tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 3 från och med den 15 juni till och
med den 30 juni.

Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske under 2016 efter

lax, öring och andra arter i älvområdet med flytnät på fångstplatser enligt
bilaga 3 samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord.

Trots 8 § femte stycket 1 är fiske under 2016 efter andra arter än lax och

öring med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 3 endast från
och med den 15 juni till och med den 14 september.

Trots 8 § femte stycket 2 är fiske under 2016 efter andra arter än lax och

öring med flytnät och kullenät i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt
bilaga 3 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.

I fråga om fiske under 2016 med fasta redskap efter lax och öring i havs-

området gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna.

9 a §

2 Trots 9 § femte stycket ska under 2016 fasta redskap tömmas på lax

och öring den 17 juni mellan kl. 8.00 och kl. 11.30.

1 Senaste lydelse 2015:308.

2 Senaste lydelse 2015:308.

SFS 2016:388

Utkom från trycket
den 11 maj 2016

background image

2

SFS 2016:388

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

11 a § Trots 11 § andra stycket är det under 2016 tillåtet att använda motor
vid fiske med drag från båt i sjön Kilpisjärvi.

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)