SFS 2016:393 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

160393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 28 april 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

2

Förutom bestämmelserna i denna lag finns det i radio- och tv-lagen

(2010:696) bestämmelser om sändningar av ljudradio- och tv-program som är
riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.

Bestämmelser om radioutrustning finns i radioutrustningslagen (2016:392).

Denna lag träder i kraft den 13 juni 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:93, bet. 2015/16:TU15, rskr. 2015/16:219.

2 Senaste lydelse 2010:720.

SFS 2016:393

Utkom från trycket
den 11 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016