SFS 2016:394 Radioutrustningsförordning

160394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Radioutrustningsförordning;

utfärdad den 28 april 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Tillämpningsområde och innehåll

1 §

Denna förordning gäller radioutrustning som omfattas av radioutrust-

ningslagen (2016:392). Förordningen innehåller också bestämmelser om
marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93.

2 §

Radioutrustningslagen (2016:392) gäller inte för sådan utrustning som

uteslutande används inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmak-
ten, Försvarets radioanstalt eller Försvarets materielverk vid verksamhet som
materielverket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets radio-
anstalt.

Användningen av termer och uttryck

3 §

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i

radioutrustningslagen (2016:392).

Bemyndiganden

4 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet för eko-

nomiska aktörer att vidta åtgärder för att radioutrustning ska uppfylla före-
skrivna krav.

5 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om väsentliga krav som

radioutrustning ska uppfylla.

6 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheter för eko-

nomiska aktörer i fråga om radioutrustning, när det gäller

1. registrering av utrustning,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om har-
monisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av
radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG, i den ursprungliga lydel-
sen.

SFS 2016:394

Utkom från trycket
den 11 maj 2016

background image

2

SFS 2016:394

2. teknisk dokumentation,
3. bedömning av överensstämmelse,
4. EU-försäkran om överensstämmelse,
5. märkning av utrustning,
6. skadeförebyggande arbete, och
7. tillhandahållande av bruksanvisningar, säkerhetsinformation och annan

dokumentation eller information.

7 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om sådana fullmakter

där en tillverkare utser en representant.

8 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om sådana lämpliga åt-

gärder som ska vidtas vid demonstrationer av radioutrustning som inte upp-
fyller föreskrivna krav, för att hindra att det uppkommer

1. skadlig störning,
2. elektromagnetisk störning,
3. risk för människors och husdjurs hälsa och säkerhet, och
4. risk för egendom.

Marknadskontroll

9 §

Post- och telestyrelsen utövar marknadskontroll enligt radioutrust-

ningslagen (2016:392) och är marknadskontrollmyndighet enligt förordning
(EG) nr 765/2008 i fråga om radioutrustning som omfattas av radioutrust-
ningslagen, med undantag för radioutrustnings egenskaper när det gäller elsä-
kerhet.

Elsäkerhetsverket är marknadskontrollmyndighet enligt radioutrustnings-

lagen och utövar marknadskontroll enligt förordning (EG) nr 765/2008 i fråga
om radioutrustnings egenskaper när det gäller elsäkerhet.

10 §

En marknadskontrollmyndighet ska inom sitt ansvarsområde enligt 9 §

tillämpa förordning (EG) nr 765/2008 genom att

1. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
2. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20�22 och 23.2, och
3. samarbeta med andra enligt artikel 24.4.
En marknadskontrollmyndighet får vidare förstöra eller på annat sätt göra

radioutrustning obrukbar enligt artikel 29.4 i samma förordning.

Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter avse-

ende marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskon-
troll av varor och annan närliggande marknadskontroll.

11 §

En marknadskontrollmyndighet som har meddelat ett föreläggande om

att en ekonomisk aktör ska vidta korrigeringsåtgärder i fråga om radioutrust-
ning eller dra tillbaka eller återkalla radioutrustning från marknaden, ska in-
formera ett berört anmält organ för bedömning av överensstämmelse om be-
slutet.

12 §

En marknadskontrollmyndighet ska meddela Europeiska kommis-

sionen och andra medlemsstater när radioutrustning inte uppfyller föreskrivna
krav, om myndigheten anser att den bristande överensstämmelsen inte bara
gäller i Sverige. Meddelandet ska innehålla information om den bristande

background image

3

SFS 2016:394

överensstämmelsen, utvärderingsresultat, fattade beslut och eventuella syn-
punkter från den som beslut riktats mot.

En marknadskontrollmyndighet ska meddela Europeiska kommissionen

och andra medlemsstater de åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning
av motsvarande information från en annan medlemsstat och lämna de kom-
pletterande uppgifter som myndigheten har tillgång till.

En marknadskontrollmyndighet ska även meddela Europeiska kommis-

sionen och andra medlemsstater när radioutrustning bedöms utgöra en risk,
trots att den uppfyller föreskrivna krav. Meddelandet ska innehålla alla till-
gängliga uppgifter.

13 §

En marknadskontrollmyndighet ska när så är befogat och för Sveriges

räkning invända mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan
medlemsstat i Europeiska unionen har fattat om radioutrustning. Myndig-
heten ska skyndsamt informera Europeiska kommissionen, andra medlems-
stater och regeringen om invändningen och skälen för den.

Om det har rests invändningar mot ett beslut om radioutrustning eller om

Europeiska kommissionen ifrågasätter beslutet, ska marknadskontrollmyn-
digheten delta i det samråd som sker mellan kommissionen och andra med-
lemsstater. Myndigheten ska även delta i samråd mellan kommissionen och
andra medlemsstater med anledning av radioutrustning som bedöms utgöra en
risk, trots att den uppfyller föreskrivna krav.

Ersättning för tillhandahållande av radioutrustning

14 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om ersättning till den

som tillhandahåller myndigheten radioutrustning som ska kontrolleras och
om skyldighet att ersätta myndighetens kostnader för sådan kontroll.

1. Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:124) om radio- och

teleterminalutrustning.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016