SFS 2016:395 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

160395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 28 april 2016.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

14 §

1

Förbud gäller mot att inneha elektriska eller elektroniska anläggningar

som, utan att vara radioanläggningar, är avsedda att sända radiovågor i annat
syfte än som avses i 3 kap. 14 § första stycket lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation.

Förbudet gäller inte sådana anläggningar som
1. behövs i verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radio-

anstalt eller Försvarets materielverk,

2. Polismyndigheten behöver i sin bombskyddsverksamhet, eller
3. Post- och telestyrelsen eller Elsäkerhetsverket innehar i samband med

utövande av marknadskontroll.

Post- och telestyrelsen får efter ansökan av Kriminalvården besluta att för-

budet inte ska gälla viss sådan anläggning som behövs i en anstalt eller ett
häkte inom Kriminalvården för att hindra otillåten mobiltelefonkommunika-
tion, om anläggningen kan användas utan att skadlig störning uppstår utanför
anstalten eller häktet.

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1270.

SFS 2016:395

Utkom från trycket
den 11 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016